Dotacje na dofinansowanie prac przy zabytkach

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.): „Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku”.
 

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez:

 1. Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
 2. wojewódzkiego konserwatora zabytków
 3. organ stanowiący gminy lub powiatu,  na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 71-83) oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustawy, tj.: w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /Dz.U. z 24 czerwca 2005, Nr 112, poz. 940/, zmienionym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /Dz.U. z 2006, Nr12, poz.73/. Załącznikiem do ww. rozporządzenia są ponadto formularze wniosków o udzielenie dotacji.


DOTACJE UDZIELANE PRZEZ LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

TERMINY  SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • wnioski o dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona, 
 • wnioski o dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

WNIOSKI:
Wnioski o dotację kierowane do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy składać na formularzu (każda rubryka wniosku musi zostać wypełniona), który jest  określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /Dz.U. z 24 czerwca 2005, Nr 112, poz. 940 ze zm./.   Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane przepisami prawa załączniki  ( patrz lista poniżej)


Formularz wniosku o dotację do pobrania


OBOWIĄZKOWE ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O DOTACJĘ NA DOFINANSOWANIE PRAC  PLANOWANYCH DO WYKONANIA PRZY ZABYTKU:

 • poświadczona (przez wnioskodawcę)  za zgodność z oryginałem kopia pozwolenia Lubuskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac przy zabytku ,
 • poświadczona (przez wnioskodawcę)   za zgodność z oryginałem  kopia ważnego pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane,
 • szczegółowy kosztorys ofertowy całkowitych kosztów prac. W przypadku robót budowlanych kosztorys powinien zawierać tabele elementów scalonych. Do kosztorysu należy załączyć przedmiar robót (wyodrębniony). Kosztorys dot. robót budowlanych w zakresie rekonstrukcji lub remontów powinien być sprawdzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 • oświadczenie o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowym, zapewniającymi prawidłową obsługę planowanych do wykonania prac,
 • harmonogram realizacji prac,
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z księgi wieczystej  ( oryginał) dotyczący  zabytku; w przypadku zabytków ruchomych  wnioskodaca winien złożyć pisemne oświadczenie, że jest właścicielem zabytku . 

W przypadku, jeśli  wnioskodawca jest zobowiązany do wyłonienia wykonawcy prac przy zabytkach w wyniku postępowania przetargowego, do wniosku :

 • zamiast kosztorysu ofertowego prac, należy złożyć wstępny szczegółowy kosztorys inwestorski z obmiarem planowanych prac. Kosztorys dot. robót budowlanych w  zakresie rekonstrukcji lub  remontów powinien być  sprawdzony i  zweryfikowany przez  inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 • zamiast pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  na prace i pozwolenia na budowę , można załączyć  zalecenia konserwatorskie dotyczące planowanych prac przy zabytku,   

Uwaga! Wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy prac będzie  obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację: pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji; pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.


OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOTACJĘ NA PRACE WYKONANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU, W OKRESIE 3 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • poświadczoną (przez wnioskodawcę)  za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia Lubuskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac przy zabytku ,
 • poświadczoną (przez wnioskodawcę)   za zgodność z oryginałem  kopię ważnego pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane,
 • szczegółowy kosztorys powykonawczy całkowitych kosztów prac . W przypadku robót budowlanych kosztorys powinien zawierać tabele elementów scalonych. Do kosztorysu należy załączyć obmiar robót (wyodrębniony). Do kosztorysu należy załączyć przedmiar robót (wyodrębniony). Kosztorys dotyczący robót budowlanych w  zakresie rekonstrukcji lub  remontów powinien być  sprawdzony i  zweryfikowany przez  inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 • oświadczenie o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowym, zapewniającymi prawidłową obsługę planowanych do wykonania prac,
 • harmonogram realizacji prac,
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z księgi wieczystej  ( oryginał) dotyczący ww. zabytku,
 • oryginały rachunków lub faktur za prace ( w przypadku faktur płaconych przelewem, należy dołaczyc kopię potwierdzenia dokonania przelewu)
 • wykaz rachunków i faktur za przeprowadzone prace (nalezy podać nr, datę wystawienia, wystawcę faktury, kwotę brutto, za co wystawiono fakturę) 

 

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Publikacja zawiera opis 158 parków wpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego. Opisane w niej parki ułożono w porządku alfabetycznym według miejscowości, natomiast z uwagi na ich funkcję zostały podzielone...
Zabytek Chroniony Prawem
2
Translate / Übersetzen