PUBLIKACJE
rozmiar czcionki A A A
Data wydania: 30.12.2016
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2016 r. t. 13

 

Spis treści

Barbara Bielinis-Kopeć

Wprowadzenie ...........................…………………………………...5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Karol Błaszczyk

Sondażowe badania stratygraficzne pudniowej ściany szczytowej dworu w Olszyńcu .............................. 9

Paulina Celecka

Pałac w Zaborze - wyniki badań konserwatorskich z lat 2010-2015 .............................................................. 21

Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska

Barokowe wyposażenie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu w latach 1999-2012 ................................... 27

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

Wyniki prac antropologicznych w krypcie kcioła pw. Wniebowzięcia NMP w Leśniowie Wielkim ............ 43

Kamila Domagalska (zebrała)

Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego - przegląd ................... 61

ARCHEOLOGIA

Arkadiusz Michalak

Aktualny stan badań nad uzbrojeniem późnredniowiecznym z terenu pogranicza Śląska, Wielkopolski,

Brandenburgii i Łużyc. Źródła archeologiczne, ikonograficzne i pisane ......................................... 71

Jarosław Lewczuk

Badania wykopaliskowe w obrębie bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie,

gm. loco, pow. nowosolski, woj. lubuskie ........................................................ 87

Marlena Magda-Nawrocka, Julia Orlicka-Jasnoch

Znaleziska skarbów z południowej części wojedztwa lubuskiego.

Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza .................................. 103

REGIONALIA

Barbara Bielinis- Kopeć

Rezydencje na terenie Dolnych Łużyc po polskiej stronie granicy - problematyka ochrony zabytków .......…111

Katarzyna Adamek-Pujszo

Pałac w Zaborze, gm. loco, pow. zielonogórski - dzieje obiektu i jego architektura ………………121

Michał Pszczółkowski, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Agata Popek

Motywy antyczne w architekturze Zielonej Góry XIX i I połowy XX wieku ………………………..143

Dominik Kwaśniak

Architektura gotyckich kościołów wiejskich pomiędzy Odrą a Bobrem ………………………….155


 

Marceli Tureczek

Zaginiony średniowieczny dzwon z Lubina w powiecie sulęcskim odnaleziony w zbiorach Glockenmuseum w Apoldzie (Turyngia). Dzwony jako aspekt prawnomiędzynarodowej problematyki ochrony zabytków ……………...163

Marceli Tureczek

Późnośredniowieczne dzwony na terenie powiatu słubickiego. Stan zachowania i wybrane problemy

konserwatorskie (nie)znanych zabytków ludwisarstwa …………………………...171

Andrzej Kirmiel

Żydzi w Bledzewie …………………………………………..185

AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)

Aktualności ……………………………….197

 

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen