Strona główna / Poradnik klienta / Składanie dokumentów / Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeolo...
Składanie dokumentów
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwań zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

OSOBY PROWADZĄCE BADANIA ARCHEOLOGICZNE
Zgodnie z treścią § 26. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz.U. z 2015 r., poz. 1789 / badania archeologiczne może prowadzić osoba,  która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy ustalaniu czasu trwania ww. praktyki, nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych.

 

WNIOSEK
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz.U. z 2015 r., poz. 1789 / wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • imię, nazwisko i adres osoby kierującej badaniami archeologicznymi albo samodzielnie wykonującej te badania  albo oświadczenie, że wykonawca badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia  prowadzenia badań archeologicznych;
 • uzasadnienie wniosku.  

Formularz wniosku do pobrania 

 

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć:

 • program prowadzenia badań archeologicznych;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 • zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne wymaganych kwalifikacji (wykształcenie i praktyka), w przypadku gdy wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych;
 • plan w skali 1:100 z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy, a w odniesieniu do obszarów morskich plan batymetryczny z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych;
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;
  • oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań archeologicznych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, o ile wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA POSZUKIWANIE UKRYTYCH LUB PORZUCONYCH ZABYTKÓW RUCHOMYCH 

formularz wniosku

 

Zobacz również
Wiatrowskaz na wieży kościoła farnego w Gubinie
Staraniem niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę...
Zaproszenie na Lubuskie Spotkania z Zabytkami
PROGRAM Aula św. Józefa – Wyższe Seminarium Duchowne...
Żagań - zakończenie remontu dworca PKP
 Dobiegły końca prace związane z remontem konserwatorskim...