Aktualności
14 luty 2007
Ogłoszenie

Rozmiar czcionki
A A A

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego. Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50.000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: jawności, równego traktowania oferentów, konkurencyjności.

4. Termin realizacji zadania: do 30 września 2007 r.

5. Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w konkursie ofert.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 30 marca 2007 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra ( liczy się data wpływu do urzędu).

7. Termin wyboru oferty: do 15 kwietnia 2007 r.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. ,,d” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania. Oferty realizacji zadania publicznego w 2007 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zobacz również
Siedlisko - szkolenie pracowników WUOZ
W  dniu 24.05.2013  r. w  zamku...
Uroczystość z okazji ustanowienia kościoła w Klępsku Pomnikiem Historii
W dniu 15 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła...
Ługów - kościół fil. pw. św.Małgorzaty Węgierskiej
W 2011 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął...
Świdnica - sesja naukowa
W dniu 7 września w ramach obchodzonych w województwie lubuskim...