Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Zapraszamy do zgłoszeń tematów na konferencję „Dzi...
Planowane wydarzenia
26 styczeń 2009
Zapraszamy do zgłoszeń tematów na konferencję „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu (...)"

Rozmiar czcionki
A A A

Zapraszamy do zgłoszeń tematów na konferencję „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” (Zielona Góra 5-6.11.2009 r.). Szczegółowe informacje poniżej...

Szanowni Państwo,

1. Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie obszary Niemiec, w tym terytorium określane dziś jako Środkowe Nadodrze zostały włączone do Polski. Wśród wielu aspek­tów kształtowania „od nowa” codziennej rzeczywistości na tych terenach, mieści się również proble­matyka akceptacji społecznej zastanego tu dziedzictwa kulturowego, która pozostaje istotnym czyn­nikiem nie tylko dla grona specjalistów z zakresu historii, ochrony zabytków, muzealnictwa, archiwi­styki, ale także wyznacza szereg elementów będących czynnikiem kształtującym lokalną tożsamość, współczesne procesy regionotwórcze itp. Dowodem na to są chociażby aktualnie realizowane inicja­tywy samorządowe odwołujące się do kwestii lokalnego dziedzictwa oraz tożsamości, które mają na celu tworzenie produktów promocyjnych, marketingowych.
W literaturze wielokrotnie podejmowano tą problematykę, niemniej fakt, że nadal mamy do czynienia z owym procesem, a także wyraźnym zapotrzebowaniem na tego typu badania w rozumie­niu praktycznym, skłania do ciągłego wznawiania tego rodzaju rozważań ukazujących coraz to now­sze fakty i poglądy obrazujące wspomniane tu zjawiska.Oswajanie obcego kulturowo dziedzictwa w percepcji społecznej na Środkowym Nadodrzu jest nadal zjawiskiem dynamicznym.

W oparciu o powyższe przesłanki Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Regionalistów Środ­kowe Nadodrze ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” Konferencja od­będzie się w dniach 5-6 listopada 2009 roku w Zielonej Górze.

Celem konferencji obok próby zobrazowania powyższych kwestii, jest próba odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu społecznej adaptacji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tle zjawisk politycznych począwszy od roku 1945 do chwili obecnej.

Wśród licznych treści mieszczących się w podjętej problematyce chcielibyśmy szczególną uwagę zwrócić na następujące zagadnienia:
- kształtowanie się oraz działalność służb konserwatorskich po II wojnie światowej na obsza­rze Środkowego Nadodrza;
-  muzealnictwo wobec spuścizny kulturowej Środkowego Nadodrza;
-   stosunek władz centralnych i lokalnych wobec dziedzictwa kulturowego, aspekty prawne na tle stosunków wewnętrznych i międzynarodowych wobec kierunków polityki historycznej;
- postawy społeczne - stosunek wobec dziedzictwa obcego i własnego na tle zjawisk politycz­nych i gospodarczych;
-  dziedzictwo materialne i niematerialne - losy zespołów zabytkowych, spuścizna archiwalna    i biblioteczna, nazewnictwo, proza ludowa;
-   tożsamość lokalna, a procesy regionotwórcze w aspekcie akceptacji dziedzictwa kulturowego.

Liczymy również na Państwa propozycje wystąpień, które uzupełnią i wzbogacą propono­wane treści przewodnie konferencji.

Proponowane tytuły wystąpień oraz krótkie streszczenia ok. 10-15 zdań prosimy nadsyłać na wskazane poniżej adresy do końca marca 2009 roku. Po zebraniu proponowanych wystąpień poin­formujemy Państwa najpóźniej do końca kwietnia 2009 roku o dalszych szczegółach dotyczących kon­ferencji. Już teraz informujemy, że materiały ogłoszone na konferencji zostaną przygotowane w for­mie  recenzowanej publikacji książkowej, planowanej na rok 2010.

Zgłoszenia (z dopiskiem: Konferencja-zabytki) prosimy kierować na wskazane adresy:           

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
www.lwkz..pl

Z dopiskiem: Konferencja-zabytki
Stowarzyszenie Regionalistów
Środkowe Nadodrze
Wyszanowo 65
66300 Międzyrzecz  marcelitureczek@interia.pl  lub aka@aka.com.pl

Załącznik
 

Zobacz również
Najlepsza renowacja stolarki 2006
III EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2006” R...
Rozstrzygnięty konkurs Najlepsza Renowacja Stolarki 2006
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Rozmowa z LWKZ w radiu INDEX
Rozmowa z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ...