Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Wiechlice leżą 4 km na wschód od Szprotawy, przy lokalnej drodze do Niegosławic. Dwór, położony w centrum wsi, po południowej stronie drogi, usytuowany jest na obrzeżu parku krajobrazowego, z...
Architektura rezydencjonalna
Pałac otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, którego naturalną granicę stanowi rze­ka Warta, położony jest w kierunku południowo-zachodnim od wsi. Dodatkowo zabudo­wę wiejską...
Architektura rezydencjonalna
Wierzbno (niem. Wierzebaum) położone jest na trasie Skwierzyna – Poznań. Układ ko­munikacyjny wsi reprezentuje założenie wielodrożnicowe. Najstarsze wzmianki historycz­ne dotyczące Wierzbna...
Architektura rezydencjonalna
Wilkowo (niem. Wilkau) leży na zachód od Świebodzina, przy drodze tranzytowej Poznań – Frankfurt nad Odrą. Od drogi tej oddziela, wyodrębniony obecnie pałac, podwórze go­spodarcze zabudowane...
Architektura rezydencjonalna
Wieża położona jest we wschodniej części wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie dziewiętna­stowiecznych zabudowań folwarcznych z murowanym dworem, na sztucznym wyniesie­niu otoczonym fosą. Wieś Witków...
Architektura rezydencjonalna
Pałac w Wojnowie (niem. Woynowo) położony jest w południowo-zachodniej części wsi, w zespole pałacowo-parkowym. W otoczeniu pałacu od północy znajduje się park, a od południa dziedziniec z...
Architektura rezydencjonalna
Założenie dworskie znajduje się w środkowej części Włostowa, na wschód od drogi pro­wadzącej z Żar do Zielonej Góry. Ruina dworu zlokalizowana jest na północy zespołu, po którego południowej...
Architektura rezydencjonalna