A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Wolont...
Aktualności
26 listopad 2015
Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Wolontariat dla dziedzictwa

Rozmiar czcionki
A A A

Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  ogłosił nabór wniosków do programu dotacyjnego Wolontariat dla dziedzictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2015 roku, w przypadku niewykorzystania środków przewidziany jest drugi nabór, który potrwa do 31 marca 2016 roku.


Program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jego głównym celem jest ułatwianie i generowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi. Dla realizacji programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy i stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

Wszystkie działania prowadzone w ramach programu powinny być zgodne z przepisami prawa i ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kluczowe działania finansowane ze środków programu powinny dotyczyć: funkcji edukacyjnej dziedzictwa kulturowego, wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako nośnika poszukiwania, zdobywania i przekazywania wiedzy, pobudzania zainteresowania i chęci uczenia się; pomagania w zrozumieniu dziedzictwa kulturowego, dawania odbiorcom okazji do aktywnego udziału w renowacji lub rewaloryzacji zabytku; wykorzystania roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki lokalnej; animacji społecznej, działań związanych z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego; zadań prowadzących do zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku; prac pomocniczych przy dokumentacji i inwentaryzacji obiektów, dokumentacji źródłowej i terenowej. W ramach programu nie będą wspierane projekty, które mogą doprowadzić do zniszczenia obiektów zabytkowych lub ich degradacji. Zadania programu będą realizowane w formie obozów dla wolontariuszy, których celem jest rozwijanie świadomości i aktywności w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Istotnym czynnikiem, umożliwiającym skuteczną realizację projektów o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa i organizacyjna. Wsparcie finansowe udzielane będzie tym projektom, których autorzy, dysponując niezbędnym doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i naukowym, gwarantują stabilność działania oraz wysoki poziom kadry odpowiedzialnej za realizację podjętych zamierzeń merytorycznych. Działania w ramach programu nastawione są na wypracowanie długotrwałych efektów, którymi będą m.in.: stworzenie i/lub utrwalenie mechanizmów współdziałania organizacji pozarządowych, wolontariuszy i władz lokalnych oraz wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego; wypracowanie wzorów ochrony dziedzictwa kulturowego i stworzenie katalogu dobrych praktyk; aktywizacja lokalnej społeczności i jej integracja wokół wspólnego celu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego; podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym; zbudowanie społeczności i forum wymiany doświadczeń wokół wolontariatu na rzecz dziedzictwa.


Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej NID.

REGULAMIN
 

Kamila Domagalska

Zobacz również
Zielona Góra - remont kamienicy
W maju 2012 r. zakończono prace związane z remontem kamienicy...
Mierzęcin - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Burmistrz Dobiegniewa i Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytków...
Zakończono remont elewacji budynku przy ul. Chrobrego 44 w Zielonej Górze
Budynek przy ul. Chrobrego 44 w Zielonej Górze, wzniesiony...