A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Aktualności
14 marzec 2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego

Rozmiar czcionki
A A A
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
 
1. Rodzaj zadania:  promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
 - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
 - prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji  lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  40 000,- zł.
 
3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.
 
4. Termin realizacji zadania: od 20 maja 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r.
 
5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r, poz. 1300), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.
W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji  oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu  bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.
 
6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 9 kwietnia 2018 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).
 
7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2018 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r, poz. 1300).
Uwaga! Przy sporządzaniu  oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.
 
Do oferty należy załączyć:
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu    parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,
• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.
• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna zadania -  znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu  0-5 pkt
• doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
• kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
• zapewnienie różnych źródeł  finansowania - 0-3 pkt
• wkład rzeczowy i  osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt
 
9. Termin wyboru oferty: do 20 kwietnia 2018 r.
 
10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450):
 
W 2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 5 umów o dotację na łączną kwotę 40 000  zł:
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas ART., ul. Gen. Bema 1/2,  67-400 Wschowa  – zadanie:  Konferencja naukowa "Ziemia wschowska i reformacja" wraz z wydaniem książki pt. "Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko -śląskim"  – 12 500 zł;
• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na zadanie: Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki" –  5 000 zł;
• oferta złożona przez  Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na zadanie: Strona internetowa na temat fary w Szprotawie - historia, zabytki, wirtualny spacer – 2 500 zł;
• oferta złożona przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K w Zielonej Górze na zadanie: "Jazz w pałacach, dworach i …" – 17 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Polsko-niemieckie seminarium "Brody duchem regionu" – 3 000 zł.
 
W 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze  żadnych umów o dotację.
 

Kamila Domagalska

Zobacz również
odkrycie barokowej polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu
Podczas prac konserwatorskich prowadzonych w prezbiterium kościoła...
Prace w zespole folwarcznym w Wiechlicach
W zespole folwarcznym w Wiechlicach trwają prace remontowe obejmujące...
Stadion w Słubicach w rejestrze zabytków
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu...
Zaproszenie na 2 Święto Wieży w Bieczu
Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae oraz Wójt...