A A A
Strona główna / Kontakt / Powiatowy Konserwator Zabytków w Zielonej Górze
Kontakt
16 marzec 2022
Powiatowy Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

Rozmiar czcionki
A A A

Powiatowy Konserwator Zabytków

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ul. Podgórna 5 pok. 216

 

e-mail: konserwator.zabytkow@powiat-zielonogorski.pl

telefon (68) 45 27 563.

Skrzynka ePuap: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze:  (/SP-zielonogorski/SkrytkaESP)

 

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Powiat Zielonogórski, z dniem 16.03.2022 roku wnioski z terenu powiatu zielonogórskiego, z wyłączeniem spraw dotyczących:


1)    inwestycji własnych Powiatu Zielonogórskiego;
2)    zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowiących mienie Powiatu Zielonogórskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji, postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Zielonogórski;
3)    rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie;
4)    poszukiwań zabytków, badań archeologicznych, przekazywania zabytków archeologicznych do muzeum oraz wydawania pozwoleń i uzgodnień dotyczących zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru;
5)    wnioskowania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagród za znalezienie zabytku, albo odkrycie lub znalezienie zabytku archeologicznego;  
6)    pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także - na wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
7)    pozwoleń na sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących cmentarzami ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
8)    zabytków nieruchomych sakralnych wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne;
9)    zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości
(w szczególności wieże mieszkalne, zamki w granicach obwarowań, dwory, pałace, parki i folwarki);
10)    stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków;
11)    kurhanów, grodzisk, gródków stożkowatych, podwodnych stanowisk archeologicznych;
12)    ratuszy i obwarowań miejskich;
13)    zabytków ruchomych;
14)    wydawania decyzji nakazujących właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie zabytku lub nieruchomości o cechach zabytku na czas niezbędny do przeprowadzenia badań tego zabytku;
15)    przyjmowania zgłoszeń o odkryciu zabytków archeologicznych oraz o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także prowadzenia oględzi i wydawania decyzji w tych sprawach;
16)    opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu powiatu zielonogórskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
17)    gminnych ewidencji zabytków oraz opiniowania programów opieki nad zabytkami;
18)    uzgadniania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
19)    opiniowania likwidacji cmentarzy, wydawania pozwoleń na przeniesienie zabytków z likwidowanych cmentarzy, dokonywania uzgodnień z powiatowym inspektorem sanitarnym w odniesieniu do grobów i cmentarzy objętych formą ochrony zabytków wskazaną w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5.


Link do Porozumienia z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Zobacz również
Przedsionek Raju - 6 sierpnia 2016 r.
Wrzesiny, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - 19:00 Wykonawcy: Joanna...
Kożuchów - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest w dn....
Mycielin - zakończenie prac konserwatorskich przy gotyckim ołtarzu bocznym
Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie...