A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Aktualności
31 marzec 2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Rozmiar czcionki
A A A

Zielona Góra, dnia 31.03.2023 r.

OGŁOSZENIE  
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz.  571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania:  promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane poprzez:

 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych imprez,
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych opracowaniem naukowym z ogłoszeniem wyników w Internecie lub publikacją,
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury.
   
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  40 000,- zł.

  3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz.  571) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

  4. Termin realizacji zadania: od 16 czerwca 2023 r. do dnia 25 listopada 2023 r.

  5. Warunki realizacji zadania:
  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz.  571).
  Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

  Dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego należy przekazać do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków minimum 10 egz. publikacji  oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu  bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
  Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.

   6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 24 kwietnia 2023 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

   7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2023 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

  Uwaga! Przy sporządzaniu  oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach formularza.
  Do oferty należy załączyć:
  •    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

  •    w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu    parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,

  •    pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

  •    kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


   8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz.  571), a ocenie podlegać będą:
  •    wartość merytoryczna zadania -  znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu  0-5 pkt
  •    doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
  •    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
  •    kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
  •    zapewnienie różnych źródeł  finansowania - 0-3 pkt
  •    wkład rzeczowy i  osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
  •    rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt

  9. Termin wyboru oferty: do 15 maja 2023 r.

  10. Informacja na temat możliwości dokonywania przesunięć  poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
  Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania, przyjmując zasadę, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

  11. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2023, poz.  571):
  W 2022 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał  3 umowy o dotację na łączną kwotę 26 000 zł:
  • oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Środkowego Nadodrza na zadanie: Wydanie książki Krzysztofa Demidziuka „Archiwalia do archeologii dawnego obszary Kreis Grünberg” – kwota dotacji: 6 500 zł (umowa została rozwiązana na wniosek Stowarzyszenia);
  • oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Czas ART., ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa – zadanie: Wydanie książki „Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” – 12 500 zł;
  • oferta nr 3 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Kożuchów, ul. Klasztorna 14 – zadanie: Wydanie publikacji zawierającej materiały z sesji naukowej “Dzieje Książa Śląskiego i Studzieńca” – 7 000 zł.
  W 2023 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze  żadnych umów o dotację.


   

Zobacz również
Wschowa - zaproszenie na ogólnopolską inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa
Szanowni Państwo, zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach,...
Dwór w Broniszowie - prace konserwatorskie i roboty budowlane
W  dworze w  Broniszowie, gm. Kożuchów, pow....
Zatonie - zakończenie prac konserwatorskich przy stropie kościoła
Zakończono prace polegające na renowacji, rekonstrukcji i konserwacji...
Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 w Świdnicy
W   ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa...