A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zakończono I etap remontu konserwatorskiego murów ...
Prace konserwatorskie
31 maj 2023
Zakończono I etap remontu konserwatorskiego murów obronnych Kożuchowa

Rozmiar czcionki
A A A

Zrealizowano I etap remontu konserwatorskiego murów obronnych Kożuchowa, obejmujący odcinek od. Pl. Jedności Robotniczej do ul. Limanowskiego.
Średniowieczne fortyfikacje Kożuchowa należą do najlepiej zachowanych tego typu budowli na terenie Polski. Tworzą niemal kompletny pierścień wokół miasta lokacyjnego. Składają się one z dwóch obwodów: wewnętrznego, z zachowanymi częściowo fragmentami bramy, basztami oraz zewnętrznego, z bastejami. W północno-zachodnim odcinku zlokalizowana jest brama Krośnieńskiej. Od północy obwód zamyka zamek, jako element systemu umocnień. Wokół obwodu, w miejscu dawnej fosy, na przełomie XIX i XX w. założono promenadę. Zachowane baszty i basteje są obecnie nieużytkowane, poza obiektem bramy Krośnieńskiej, gdzie mieści się siedziba Izby Regionalnej. Mury obronne Kożuchowa, opasające historyczne założenie urbanistyczne z zachowanym i czytelnym rozplanowaniem z okresu średniowiecza, tworzą niezwykle malowniczą panoramę ufortyfikowanego miasta.
Przed podjęciem prac mury obronne na odcinku od pl. Jedności Robotniczej do ul. Limanowskiego znajdowały się w niezadowalającym stanie zachowania. Liczne uszkodzenia, ubytki spoin, cementowe uzupełnienia, osypujący się materiał budowlany oraz zatarcie pierwotnego układu poprzez rozbiórki bastei, stanowiły o konieczności podjęcia prac mających na celu poprawę ich stanu, jak również wyeksponowanie ich walorów.
Zrealizowane prace obejmowały wzmocnienie murów, ich naprawę i uzupełnienie, jak również uczytelnienie i ekspozycję najcenniejszych historycznie elementów obwodu na tym odcinku. Prace poprzedzono przeprowadzeniem badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych, co umożliwiło właściwe rozpoznanie zabytku, jak również podjęcie odpowiednich decyzji konserwatorskich na etapie realizacji inwestycji.
W trakcie badań archeologicznych fosy ustalono zasięg i formę średniowiecznych bastei, co umożliwiło ich wyniesienie i wyeksponowanie. Konserwacji poddano kamienne mury, które nosiły liczne uszkodzenia, ubytki, porastała je roślinność. Na podstawie badań konserwatorskich dobrano skład, ustalono fakturę i kolorystykę materiału do uzupełnień spoinowania. Przemurowano wtórnie wprowadzone fragmenty lica oraz miejsca gdzie uległo ono wysypaniu, przy uczytelnieniu i kontynuacji kamiennego wątku z wyraźnymi warstwami wyrównawczymi, przy zachowaniu otworów maculcowych. W ramach inwestycji odgruzowano basteję w pobliżu ul. Głogowskiej, która została udostępniona dla zwiedzających. Umożliwiono wejście do jej wnętrza, odślepiono okienka strzelnicze, założono drewniany podest, z którego można podziwiać widok na obwód tego odcinka murów. Ponadto, pawilon stanowiący nadbudowę sąsiedniej baszty zwany „Domkiem Gotyckim”, zrealizowany u schyłku XIX w., również poddano remontowi. Odtworzono stropy, przełożono i uzupełniono historyczną posadzkę ceramiczną, którą odsłonięto pod zalegającym we wnętrzu gruzem. Wyremontowano dach z zastosowaniem historycznej dachówki, a stolarkę drzwiową poddano renowacji.
Przeprowadzone prace stanowią początek wieloetapowego zadania, które pozwoli lepiej rozpoznać fortyfikacje miejskie Kożuchowa, umożliwiając ich rewaloryzację oraz przywrócenie zatartych form.
Prace zrealizowane zostały przez Gminę Kożuchów.
 

Karolina Idryjan

Galeria
Zobacz również
Remont elewacji zamu w Kożuchowie
Trwają prace polegające na remoncie elewacji zamku w Kożuchowie....
Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze
Trwają prace konserwatorskie przy obrazie Chrztu Chrystusa z...
 Remont kamienicy na narożniku ul. Kościelnej 2 i ul. Rynek 24 w Kożuchowie
W maju 2017 r. zakończono remont narożnej kamienicy przyrynkowej...