A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024
Aktualności
15 styczeń 2024
Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Rozmiar czcionki
A A A

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oceny konkursowych zgłoszeń dokonuje jury konkursowe, które jest powoływane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Od 2024 roku obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą w regulaminie jest wprowadzenie kategorii ” Zabytek dostępny”, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

 

Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, w szczególności uwzględniając:

  1. Prawidłowe wykonywanie prac badawczych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku;
  2. Właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości;
  3. Rewaloryzację zabytku podkreślającą jego walory i nie wpływającą ujemnie na posiadane przez zabytek wartości.


Zasady udziału

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletu dokumentacji zgłoszeniowej, zgodnie z Regulaminem konkursu opublikowanym na stronie nid.pl, w terminie do 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Prawo składania zgłoszeń mają właściciele zgłaszanych zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

 

Kategorie konkursowe

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Zabytek dostępny;
G. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn

Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: : jpiotrowska@nid.pl oraz numerem telefonu: + 48 89 521 26 87.

 

Nagrody

Nagrodami w konkursie są tytuły laureatów oraz wyróżnionych przyznawane opiekunom za przeprowadzone przy zabytkach prace.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz tablice do oznaczenia zabytku.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie listy laureatów i wyróżnionych oraz uroczysta gala wręczenia nagród następuje w terminie do 30 czerwca roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

Laureaci oraz wyróżnieni informowani są pisemnie o wynikach Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.gov.pl/web/kultura i nid.pl.

 

 

Zobacz również
Kradzież popiersia Eliasza Ebeliusa
Przed 2002 r. z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim skradziono...
Broniszów - prace przy budynku dawnego szpitala
W budynku dawnego szpitala Św. Trójcy w Broniszowie, w ...
Kożuchów - odkrycie reliktów barokowej fontanny
Podczas prac przy wymianie nawierzchni Rynku w Kożuchowie odsłonięto...