A A A
Strona główna / Poradnik klienta / Składanie dokumentów / Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeolo...
Składanie dokumentów
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwań zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

OSOBY PROWADZĄCE BADANIA ARCHEOLOGICZNE
Zgodnie z treścią § 26. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz.U. z 2015 r., poz. 1789 / badania archeologiczne może prowadzić osoba,  która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy ustalaniu czasu trwania ww. praktyki, nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz opracowywania dokumentacji zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych.

 

WNIOSEK
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz.U. z 2015 r., poz. 1789 / wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • imię, nazwisko i adres osoby kierującej badaniami archeologicznymi albo samodzielnie wykonującej te badania  albo oświadczenie, że wykonawca badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia  prowadzenia badań archeologicznych;
 • uzasadnienie wniosku.  

Formularz wniosku do pobrania 

 

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć:

 • program prowadzenia badań archeologicznych;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 • zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne wymaganych kwalifikacji (wykształcenie i praktyka), w przypadku gdy wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych;
 • plan w skali 1:100 z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy, a w odniesieniu do obszarów morskich plan batymetryczny z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych;
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;
  • oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań archeologicznych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, o ile wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.

ULOTKA DLA INWESTORÓW 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA POSZUKIWANIE UKRYTYCH LUB PORZUCONYCH ZABYTKÓW RUCHOMYCH 

formularz wniosku

 

Zobacz również
Szkolenie dla powiatu żagańskiego
Na zaproszenie Starosty Żagańskiego, przy udziale Lubuskiego...
Zapraszamy do Muzeum Lubuskiego im. J. Deckerta w Gorzowie Wkp.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 7 marca 2018 r....