A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / V Edycja konkursu „Najlepsza renowacja stolarki” 2...
Aktualności
03 luty 2008
V Edycja konkursu „Najlepsza renowacja stolarki” 2008

Rozmiar czcionki
A A A

V EDYCJA KONKURSU "NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2008"

R e g u l a m i n 1 . 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w województwie lubuskim. Konkurs promuje: wzorcowe wykonawstwo robót konserwatorskich, dbałość o zachowanie pierwotnych walorów stolarki.

2. Przedmiot i zakres konkursu Przez "RENOWACJĘ" rozumie się działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; Do konkursu można zgłaszać stolarkę okienną i drzwiową, której renowację ukończono pomiędzy 30.06.2007 r. a 30.06.2008 r. Jury może wnioskować o nagrody specjalne, za szczególne dokonania .

3. Zasady uczestnictwa.

3.1 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzone prace przy zabytku.

3.2 Konkurs dotyczy stolarki w obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

3.3 Prawo udziału w konkursie przysługuje właścicielowi lub posiadaczowi zabytku (w przypadku współwłaścicieli wniosek winni złożyć wszyscy współwłaściciele zabytku). Zgłoszenia obiektu dokonuje się na wzorach określonych w zał. nr 1 do niniejszych warunków.

3.4.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia obiektu i dokumentacji wizytującemu jury.

4. Organizacja konkursu.

4.1 Organizatorem konkursu jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra tel. (068) 324-74-11, 324-73-90, fax (068) 325-37-45 e-mail: wosozzg@post.pl

4.2 Organizator powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem Kamili Domagalskiej Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące konkurs i jego laureatów.

4.3 Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów .

4.4 Do obowiązków Jury należy dokonanie oceny wszystkich zgłoszonych do Konkursu obiektów, wskazanie nagród i wyróżnień. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków i zatwierdzony przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

5. Kryteria oceny . - Poziom rozwiązań techniczno-technologicznych procesu renowacji - Osiągnięte efekty konserwatorskie. - Możliwe jest także zastosowanie dodatkowych kryteriów.

6. Tryb dokonywania oceny zgłoszonych realizacji.

6.1. Postępowanie jest dwuetapowe. etap I - postępowanie polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego obiekt do konkursu. O decyzji uczestnicy są powiadamiani pisemnie lub telefonicznie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia etap II -ocena obiektu na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz w miarę potrzeby - wizji lokalnej. O wynikach tego etapu Jury Konkursowe powiadamia uczestników konkursu.

6.2. Organizator konkursu promuje jego laureatów przez: - informacje prasowe, - prezentację uczestników konkursu w "Lubuskich Materiałach Konserwatorskich" - prezentację na stronach internetowych urzędu

7. Zgłoszenie powinno zawierać. - deklarację przystąpienia do konkursu - podstawowe dane charakteryzujące inwestycję (wzór w załączniku nr 1) - opis techniczny oraz zdjęcia stolarki po renowacji oraz z okresu przed renowacją ( w miarę posiadania) Niedopełnienie jednego z tych warunków dyskwalifikuje zgłoszenie. Zgłoszenie należy przysłać na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra z dopiskiem "RENOWACJA STOLARKI - KONKURS" Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych związanych z Konkursem.

8. Termin zgłoszeń upływa dnia 30.07.2008 r .

9. Laureaci konkursu. Zgłoszone realizacje będą oceniane w dwóch kategoriach: stolarka okienna i stolarka drzwiowa. W konkursie przewiduje się dwa stopnie uznania. Nagroda I stopnia oznacza otrzymanie tytułu "Najlepsza renowacja stolarki 2008" oraz 1000 zł Nagroda II stopnia ma charakter honorowy i oznacza przyznanie dyplomu wyróżnienia w każdej kategorii Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł "Najlepsza renowacja stolarki 2008" oraz prawo używania tytułu "Najlepsza renowacja stolarki 2008" w swoich materiałach promocyjno - reklamowych. W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania renowacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu "Najlepsza renowacja stolarki" w poszczególnych kategoriach.

10. Postanowienia ogólne. Orzeczenia Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

Załącznik nr 1

Zobacz również
Jubileusz służb konserwatorskich na ziemi lubuskiej - odznaczenia
Miło nam poinformować, że Prezydent RP przyznał Medale Za...
Odbudowa Fary w Gubinie
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie...
Prace w ratuszu w Zielonej Górze
Trwają prace remontowe i konserwatorskie związane z adaptacją...
Zielona Góra - konkurs "Mój przewodnik turystyczny po Zielonej Górze"
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis -...