A A A
Aktualności
03 marzec 2006
Dotacje na 2006 rok

Rozmiar czcionki
A A A

DOTACJE CELOWE w 2006 roku NA ZADANIE ZLECONE UPRAWNIONYM PODMIOTOM – ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, NIE BĘDĄCYM JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert

1) Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

  • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,
  • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,
  • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,- zł.

3) Zasady przyznawania dotacji: jawności, równego traktowania oferentów, konkurencyjności.

4) Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2006 r.

5) Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w konkursie ofert.

6) Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 15 czerwca 2006 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra ( liczy się data wpływu do urzędu)

7) Termin wyboru oferty: do 15 lipca 2006 r.

8) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. ,,d” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania. Oferty realizacji zadania publicznego w 2006 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zobacz również
Podstawa prawna
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od dnia...
Spotkanie informacyjne dla detektorystów
Na wniosek Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Rozmowa z LWKZ w radiu INDEX
Rozmowa z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ...
Zawiadomienie
W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości...