A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków / Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Aktualności Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
18 maj 2010
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 18.05.2010  r. w  siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze odbyło  się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Przedmiotem oceny rady była m.in.  koncepcja projektowa przebudowy, rozbudowy  i  adaptacji do nowej funkcji ( handlowo-biurowo-mieszkalnej) kamienicy przy  Rynku  12 w  Żarach. Obiekt, należący do  najstarszej i  najbardziej wartościowej zabudowy miasta, wzniesiony został w  1770 r., w  kolejnym stuleciu został częściowo przebudowany, zachował  się do  naszych czasów wraz  z  bogatą dekoracja architektoniczną elewacji oraz  dekoracją sztukatorską zdobiącą wnętrza, na  uwagę zasługują też  zachowane w  niższych partiach domu sklepienia krzyżowe. Śmiała koncepcja zakłada daleko posuniętą ingerencją w  substancję zabytkową budowli, która  w  ocenie Rady wymaga najpierw rozpoznania ( badania architektoniczne i  badania konserwatorskie), które  winno mieć miejsce  na  etapie poprzedzającym proces projektowania. W  związku z  tym  Rada uznała, iż  nie  widzi możliwości dokonania oceny wpływu projektowanych rozwiązań na  zabytek wobec braku rozpoznania budowli pod  kątem  wartościowania jej  elementów.
W  następnej kolejności poddano ocenie wniosek ws.  ewentualnej nadbudowy domu przy  ul.  Kościuszki w  Łagowie, w  którym mieści  się  restauracja „Basztowa”. Zdania poszczególnych członków Rady były  w  tej kwestii podzielone. Część skłaniała  się do  utrzymania istniejących, historycznych gabarytów budowli, uznając jej  wartości zabytkowe oraz  uwzględniając fakt lokalizacji w  samym centrum miejscowości, objętym ochrona prawną. Inni  skłaniali  się do  dopuszczenia ewentualnej nadbudowy o  jedną kondygnację uznając, iż  budynek nie  jest  wpisany do  rejestru zabytków  a  fakt występowania na  chronionym obszarze obiektów wyższych może uzasadniać nadbudowę.
Rada wypowiedziała  się również w  sprawie wniosku o  zgodę na rozbiórkę obiektów pofabrycznych na  terenie Żagania, uznając ją  za  bezpodstawną i  sprzeczną z  zasadami ochrony miast historycznych. Rada wyraziła zaniepokojenie faktem złego stanu zachowania dawnych zakładów i  fabryk, które  niegdyś przyczyniały się do  rozwoju miast w  naszym regionie a  obecnie są  przedmiotem fizycznej likwidacji.
Poddano ocenie wizualizację planowanego remontu elewacji budynku, w  którym mieści  się Szkoła Muzyczna w  Gubinie. Jednogłośnie oceniono negatywnie propozycje rozwiązania polegającego na  wprowadzeniu na  elewacjach (pozbawionych detalu architektonicznego) dekoracji nawiązujących do  motywu klawiszy (pianina/fortepianu/. Uznano je za niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a  ponadto konkurencyjne dla  istniejącego, bogatego historycznego  wystroju elewacji. Uznano, iż  najwłaściwszym będą możliwie jak  najbardziej  stonowane  rozwiązania.
Ocenie poddano również zabudowę mieszkaniową  i  myjnię samochodową projektowaną na  terenie Łęknicy. Rada jednogłośnie uznała przedłożoną propozycję architektoniczną myjni za  niedopuszczalną. Realizacja tak  dużego obiektu nakrytego płaskim dachem znacząco narusza walory zespołu urbanistycznego, w  znacznym stopniu już  zdegradowanego, występującą na  jego  terenie chaotyczną zabudową, pozbawioną  kontekstu miejsca i   odniesień do  dziedzictwa kulturowego. Uznano również, iż  tego rodzaju inwestycja  nie  powinna być  realizowana na  terenie, który  uznano w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za  strefę ochrony konserwatorskiej z  uwagi na  bezpośrednie otoczenie Parku Mużakowskiego,  wpisanego na  listę Światowego Dziedzictwa jako  jedyny zabytek na  terenie naszego  województwa. Rada wyraziła zaniepokojenie kierunkiem rozwoju zabudowy miasta i  poddała w  wątpliwość zgodność inwestycji z  zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, który  na  tym  terenie dopuszcza usługi nieuciążliwe, uznając iż  kwestie zgodności z  planem powinny zostać wyjaśnione odrębnie.
 

B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Konkatedra Św. Jadwigi w Zielonej Górze
W październiku 2006 roku zakończono trwające od ponad roku...
Spotkanie informacyjne dla detektorystów
Na wniosek Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”...
Zaproszenie na konferencję
Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie...