A A A
Strona główna / Poradnik klienta / Składanie dokumentów / Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na...
Składanie dokumentów
Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespołów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestu zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265):

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy również podać imię, nazwisko i adres osoby:
  - kierującej robotami budowlanymi,
  - wykonującej nadzór inwestorski

— albo złożyć oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU:

 • projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia albo pisemna informacja o przyczynach zwolnienia od obowiązku jej zapłaty (np. sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego) ;
 • w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy  przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań (wykształcenie i praktyka) , w przypadku gdy osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 •  

OSOBY KIERUJĄCE ROBOTAMI BUDOWLANYMI I WYKONUJĄCE NADZÓR INWESTORSKI
Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia:

 • samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze  zm.  );
 • kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają powyżej określone wymagania oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

 

Do pobrania:

Formularz wniosku o udzielenie pozwolenia na roboty budowlane

Formularz oświadczenia osoby kierującej robotami budowlanymi / pełniącej nadzór inwestorski

Zobacz również
Wystawa "Badania archeologiczne na trasie drogi S3 w gminie Świebodzin.
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Świebodzinie dr Marek Nowacki i...
Zapraszamy na koncert jazzowy do pałacu w Bieczu gm. Brody
W dniu 22 września 2018 r.  w pałacu  w Bieczu odbedzie...
Sulechów - adaptacja dawnego kościoła kalwińskiego na salę widowiskową
Los zabytku, w którym w latach 80. XX w. przerwano remont, nie...
Remont dachu kościola w Przełazach
Zakończono remont dachu kościoła filialnego pw. Podwyższenia...