A A A
Aktualności
06 sierpień 2012
Rokitno - szkolenie

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 26-27 lipca w  Rokitnie odbyło  się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz  konserwatorów samorządowych z  terenu województwa lubuskiego. Uczestników szkolenia jak  zawsze ciepło przywitał ks.  kan.  dr  Józef Tomiak gospodarz  sanktuarium w  Rokitnie.
Szkoleie prowadzili m.in.:  Pani Agnieszka Harasimowicz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Gorzowie Wlkp., która  omówiła problematykę robót budowlanych w  świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz  w  orzecznictwie sądów, dr  Anna Bazan-Krzywoszańska z  Uniwersytetu Zielonogórskiego, która  zaprezentowała szerokie zagadnienie planowania przestrzennego w  aspekcie ochrony zabytków oraz  dr  Andrzej Legendziewicz z  Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentujący problematykę badań nad  kolorystyką zabytków. Szkolenie przeprowadziły ponadto:  dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, omawiając zasady ochrony miast historycznych, rewitalizacji i  prac prowadzonych w  obiektach zabytkowych., a także  Kamila Domagalska Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przybliżając problematykę badań konserwatorskich oraz  ochrony zabytków archeologicznych zlokalizowanych poza  obszarami wpisanymi do  rejestru zabytków i  poza  terenem stanowisk ujętych w  wojewódzkiej ewidencji zabytków. Swoimi doświadczeniami na  polu nadzoru konserwatorskiego nad  prowadzonymi w  zabytkach pracami podzieliły się: Alicja Duda starszy inspektor ochrony zabytków w  WUOZ w  Zielonej Górze, omawiając prace prowadzone w  pałacu żagańskim, Błażej Skaziński Kierownik Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp., przedstawiając przykłady remontów historycznych więźb dachowych,  oraz  Sylwia Groblica Miejski Konserwator Zabytków w  Gorzowie Wlkp., prezentując problematykę remontu pałacu biskupiego w  Gorzowie Wlkp. Miłą niespodzianką dla  uczestników szkolenia była  wizyta J.E.  Ks.  Bp  Tadeusza Lityńskiego.
Cześć praktyczna szkolenia odbyła  się w   zespole pocysterskim w  Gościkowie-Paradyżu, gdzie  dzięki uprzejmości Pani konserwator Urszuli Dąbrowskiej, uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z  całym szeregiem przeprowadzonych tu  w  ostatnich latach kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz  trwającymi obecnie pracami przy  sygnaturce kościoła. W  Gościkowie-Paradyżu gościł również Pan  Maciej Szykuła Wicemarszałek województwa lubuskiego, któremu  zaprezentowano dotychczasowe dokonania oraz  problematykę dalszej konserwacji zespołu, który  pretenduje do  rangi Pomnika Historii.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Gościkowo - Paradyż - prace konserwatorskie
Obecnie trwają prace konserwatorskie przy zabytkowej sygnaturce...
Komisja konserwatorska w kościele w Paradyżu
W kościele dawnego opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu...