A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...
Aktualności
06 sierpień 2012
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za znaleziska archeologiczne

Rozmiar czcionki
A A A

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego przyznał nagrody za  znaleziska  archeologiczne.  Największe nagrody zostały przyznane osobom z  terenu województwa lubuskiego (łącznie 45 000  zł).

W   sierpniu i  listopadzie  2011  r. do  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze wpłynęły zawiadomienia o  przypadkowych odkryciach skarbów wyrobów z  brązu  i  żelaza  z  Bieszkowa, gm.  Jasień i  Marcinowic, gm.  Krosno Odrzańskie. 

Skarb z  Bieszkowa o  łącznej wadze 10  kg liczy 312  pozycji inwentarzowych, datowany jest  na okres halsztacki D  (kultura łużycka) – ok.  550-450  pne. Zawiera m.in.  brązowe formy odlewnicze, grzywny, destrukty przedmiotów brązowych i  -  z  żelaza  (uprzęży końskich, noży, ozdób).

Skarb wyrobów brązowych znaleziony przez pracowników prowadzących roboty budowlane na  prywatnej posesji w  Marcinowicach, zdeponowany pierwotnie w  naczyniu glinianym, zawierający berło sztyletowe, 4  sztylety, 1  rękojeść sztyletu, fragment siekierki, 41  naszyjników z  pręta brązowego o  rozklepanych i  zwiniętych w  uszko zakończeniach, datowany jest  na  I  okres epoki brązu, fazę klasyczną kultury unietyckiej -  ok.  2300-1600  pne.
Zespoły  zabytków z Marcinowic i  Bieszkowa zostały przekazane decyzją administracyjną  przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na  własność Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Górze z  siedzibą  w  Świdnicy.

Oba znaleziska stanowią cenny zbiór zabytków archeologicznych  pod  względem naukowym, a  po  ich konserwacji, również  ekspozycyjnym.

 

Zgodnie z  treścią art.  34 ust.  1 ustawy z  dnia 23  lipca 2003  r. o  ochronie zabytków i  opiece nad  zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)  : „Osobom, które  odkryły bądź przypadkowo znalazły zabytek archeologiczny, przysługuje nagroda, jeżeli  dopełniły one  obowiązków określonych odpowiednio w  art. 32  ust.  1 lub  w  art.  33  ust.  1.


Obowiązki osób, które  znalazły przedmiot, co  do  którego  istnieje przypuszczenie, iż  jest  on  zabytkiem:

  •  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub  zniszczyć odkryty przedmiot;
  • zabezpieczyć, przy  użyciu dostępnych środków, ten  przedmiot i  miejsce jego  odkrycia;
  • niezwłocznie zawiadomić o  tym  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a  jeśli  nie  jest  to  możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

     


 

Galeria
Zobacz również
Cmentarz w Kotowicach wpisany do rejestru zabytków
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy decyzję...
Świdnica - konferencja
29 września 2012 w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza,...
Kosieczyn - prace konserwatorskie w kościele parafialnym
W 2006 r. w kościele w Kosieczynie rozpoczęto prace remontowe,...
Witków , wieża rycerska - zabezpieczenie sgraffita
Na elewacji wschodniej średniowiecznej wieży rycerskiej w miejscowości...