A A A
Strona główna / Zabytki / Mirocin Górny - Dwór
Architektura rezydencjonalna

Mirocin Górny - Dwór

Rozmiar czcionki
A A A
Założenie pałacowo-folwarczno-parkowe usytuowane jest w centralnej części wsi, nieopo­dal kościoła, po jego południowej stronie i na zachód od drogi prowadzącej z Wichowa do Zielonej Góry. Pozostałości pałacu położone są na wyspie umiejscowionej w południowej części prostokątnego stawu. Na wyspę prowadzi przerzucony przez fosę murowany mostek od zachodu. Ruina od południa graniczy z podwórzem gospodarczym zabudowanym czę­ściowo zachowaną zabudową folwarczną, od zachodu z parkiem krajobrazowym, od połu­dnia ze stawem i od wschodu drugim z stawem oddzielonym od pierwszego groblą. Relik­ty pałacu wraz z parkiem obecnie stanowią własność Gminy Kożuchów.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1321 roku. Wymienia ona jako właściciela Walthe­riusa de Herzoginwalde. Kolejnym podawanym w źródłach w latach 1417-1452 panem Mirocina był Hantsche Glawbiss. Pod koniec XV wieku prawa lenne po Hantsche Glaw­bissie król Władysław nadał Hansowi Liedlau z Auros. W 1512 roku Hans Liedlau sprze­dał Górny i Środkowy Mirocin Albrechtowi von Schlichting i jego bratankom. W 1535 roku część dóbr należących do Asmana von Schlichting położonych w Mirocinie Górnym i Dolnym kupił Ernst von Dyherrn ze Studzieńca. Pod koniec XVI wieku Georg von Dy­herrn dokupił pozostałą część Mirocina Górnego pozostającą dotychczas w rękach rodziny von Stosch. W 1667 roku bezdzietny Georg Albrecht von Dyhernn zbył swoje dobra dwóm kuzynom z Chełmka. Prawo do Mirocina Górnego przypadło Georgowi Gotthar­dowi von Dyhernn. Prawdopodobnie z jego inicjatywy wzniesiony zastał pałac o cechach stylu barokowego, w miejscu starszej, obronnej siedziby mieszkalnej otoczonej fosą. Była to budowla wzniesiona na planie litery U, z wewnętrznym dziedzińcem założonym na pla­nie prostokąta, zwróconym w stronę południa. Skrzydła boczne połączone były piętro­wym łącznikiem. Wewnętrzny dziedziniec otoczony był krużgankiem. Dwukondygnacyj­na bryła nakryta była wielospadowym dachem. Do rezydencji wiodły dwa mosty, jeden od strony południowej łączył się z głównym wejściem, a drugi od zachodniej. Przypuszczal­nie równocześnie z budową pałacu powstały stawy w ich obecnym kształcie, a po jego za­chodniej stronie urządzony został obszerny ogród. W drugiej połowie XIX wieku pałac zo­stał przebudowany, a dotychczasowy ogród przekształcono w park krajobrazowy. W trakcie przeprowadzonego remontu dziedziniec został nakryty szklanym dachem, a dotychczaso­wy drewniany krużganek zastąpiono murowanym, arkadowym wspartym na kamiennych, kanelowanych kolumnach. Realizacja wymienionych prac przypadła na okres panowania Paula barona von Dyherrn, który na mocy testamentu objął majątek w 1872 roku. Po jego bezpotomnej śmierci w 1906 roku dobra stały się własnością kapitana Carla von Schell, a następnie w 1937 roku Juliusa Wilke. Po II wojnie światowej majątek przejął Skarb Pań­stwa. W 1958 roku pałac był pozbawiony dachu i stropów.

Obecnie pałac w Mirocinie Górnym jest ruiną. Ocalały jedynie fragmenty murów ob­wodowych, częściowo do wysokości dwu kondygnacji. Wnętrze obiektu z widocznymi w północnej części ścianami międzytraktowymi przysypane jest gruzem porośniętym drze­wami i krzewami. Na istniejących elewacjach – wschodniej, północnej i fragmentarycz­nie zachodniej, miejscowo zachował się do dziś pierwotny wystrój architektoniczny. Ele­wacje artykułowane są gzymsami kordonowym i podokiennym. Partie piwnic i naroża ak­centuje boniowanie. Otwory okienne kondygnacji przyziemia i piętra ujęte są w profilo­wane obramienia uszakowe. Przestrzenie między oknami wypełniają płyciny o zróżnico­wanym kształcie.

Małgorzata Lisiecka
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Galeria
Zobacz również
Zielona Góra - kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze wzniesiony...
Zielona Góra - Ewangelicki Kościół Jezusowy
Z  uwagi na  zły stan techniczny dawnej...
Zielona Góra - Ratusz
 Ratusz wzniesiony w centrum placu rynkowego zwrócony został...
Zielona Góra - Dawne Zakłady Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna”
Pierwszą przędzalnię wełny w Zielonej Górze wybudował w...