Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Informacja o naborze konspektów do XX Polsko-niemieckiej konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2020”

 XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2020”
Adaptacja budynków drewnianych
Konferencja online w tygodniu 19-23 października 2020
   Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora – SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego oraz Współorganizatorów: Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Krajowego Urzędu Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Szczecinie i Zielonej Górze, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz niezmiernie miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do XX Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2020”.
Tegorocznym tematem wiodącym będzie
Adaptacja budynków drewnianych
 
W wielu regionach Polski i Niemiec rozwinęły się w ciągu przeszłych stuleci specyficzne typy budownictwa, które zachowały się do dziś. Ich ochrona, jako część europejskiej kultury, jest intencją konferencji ANTIKON.


ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA REFERATÓW PROGRAMOWYCH
Zgłaszane referaty (do Paneli: I, II, III, IV – maksymalnie 15-minutowe) lub komunikaty (do Panelu
V – maksymalnie 10-minutowe) powinny dotyczyć zagadnień związanych z następującą tematyką:
Panel I – Ochrona i użytkowanie obiektów zabytkowych:
• Współczesne sposoby użytkowania obiektów zabytkowych: badania, renowacje, niwelowanie barier architektonicznych, dostępność budynków zabytkowych, opieka właścicielska, metody promocji
• Nowe funkcje obiektów zabytkowych
Panel II – Adaptacja i modernizacja historycznych budynków do dzisiejszych wymogów użytkowania
i norm budowlanych:
• Oczekiwania użytkowników w kontekście nowoczesnych standardów mieszkaniowych
• Renowacja obiektów zabytkowych, a efektywność energetyczna budynku
• Użytkowanie obiektów zabytkowych w odniesieniu do przepisów budowlanych, przeciw-pożarowych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych
Panel III – Praktyczne wykorzystanie technik cyfryzacji dziedzictwa kulturowego:
• scaning laserowy, scaning 3D, fotogrametria, itp…
• promocja, popularyzacja i edukacja w oparciu o cyfrowe techniki dokumentowania zabytków
Panel IV – Architektura ryglowa w kontekście krajobrazowym:
• planowanie przestrzenne
• obszary krajobrazowo-kulturowe
Panel V – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie:
• przykłady udanych realizacji konserwatorskich, innowacyjne rozwiązania konserwatorskie
Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu lub komunikatu podczas konferencji prosimy
o nadsyłanie propozycji w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2020 r.
Wymogi konieczne dla zakwalifikowania konspektu:
– konspekt musi zawierać temat referatu lub komunikatu,
– na konspekt musi składać się: ½ strony tekstu opisującego poruszane w referacie zagadnienia oraz bezwzględnie, musi w nim zostać przedstawiona, w minimum 3 punktach zawartość całego referatu,
– w nagłówku prosimy podać imię i nazwisko autora, nazwą instytucji, którą autor reprezentuje wraz
z nazwą piastowanego stanowiska,
–  pod nazwiskiem autora muszą znaleźć się dane teleadresowe i krótka notka biograficzna autora, przedstawiającej życiorys zawodowy (maks. 5 zdań).
Spośród zebranych konspektów Rada Programowa, złożona ze Współorganizatorów Konferencji, wybierze referaty i komunikaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji. Decyzja Rady Programowej zostanie ogłoszona w drugiej połowie lipca 2020 r.
Prelegenci, których referaty lub komunikaty zostaną zakwalifikowania do wygłoszenia będą zobligowani do nadesłania (w terminach nieprzekraczalnych):
1) maksymalnie 2-3 stronicowego streszczenia referatu, do 9 sierpnia 2020 r. Streszczenia w wersji polsko-niemieckiej (tłumaczenia dokona Organizator) wejdą w skład Materiałów Konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik konferencji;
2) całego referatu (dopuszczalna wersja robocza – dla tłumaczy), do dnia 7 września 2020 r.
Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy
i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Projekt ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych na temat prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Konferencja ma bogatą historię, cykliczny charakter i odbywa się od 1996 r. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem obiektów architektury ryglowej i ich zachowaniem.
Konferencja ANTIKON skierowana jest do konserwatorów zabytków, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, przedstawicieli służb nadzoru budowlanego, architektów, urbanistów, projektantów, historyków sztuki, specjalistów z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórców ludowych, zarządców
i administratorów obiektów zabytkowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, naukowców
i studentów architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, przedstawicieli firm konserwatorskich, budowlanych i inwestorów.
Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS CoV-2 i niemożność przewidzenia przyszłej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, a tym samym prawno-gospodarczej (m. in. możliwość bezpośredniego gromadzenia się w dużych zbiorowiskach, otwartość granic, możliwość swobodnego przemieszczania się, itp…), czyli niepewnej sytuacji epidemicznej, (np. przewidywana druga fala zachorowań w okresie IX-XII. 2020, konsekwencje związane z przekroczeniem granicy, np. obowiązkowa kwarantanna), organizator zdecydował o przeprowadzeniu konferencji w trybie online. W obecnej sytuacji przeprowadzenie XX Konferencji w trybie dotychczasowym, stacjonarnym nie byłoby możliwe.
 
XX Konferencja i podróż studyjna ANTIKON 2020, w wersji online, odbędzie się według następujących założeń:
1. konferencja odbędzie się na platformie streamingowej, do której uczestnicy otrzymają dostęp (po zgłoszeniu się do udziału w konferencji otrzymają e-mail z hasłem dostępu) i tylko na tej podstawie będą mogli wejść na platformę i uczestniczyć w konferencji,
2. konferencja odbędzie się w tygodniu 19-23 października 2020 i składać się będzie z: 4 sesji konferencyjnych – w poniedziałek – 1 sesja, dwu godzinna (referaty), w środę – 2 sesje, 2 godzinne: jedna (referaty), druga (podróż studyjna online) i w piątek – 1 sesja (referaty). W każdej z sesji zaprezentowanych będzie od 4 do 6 referatów konferencyjnych (w sumie od 12 do 18 referatów konferencyjnych), a w sesji – podróż studyjna online zaprezentowanych zostanie od 4 do 6 zabytków wraz z omówieniem,
3. każdy z uczestników i prelegentów będzie mógł przebywać w swoim biurze lub domu – rozwiązanie pozwoli na nie spotykanie się osobiste,
4. każdy z mówców zostanie przygotowany do prezentacji referatu (wcześniejsze próby, szkolenia
i testy). Do przedstawienia referatu wystarczającym będzie dostęp komputera z kamerą i internetu,
5. każda z sesji będzie moderowana przez Moderatora, który będzie przekierowywał pytania od uczestników do wybranego prelegenta,
6. na sesję – podróż studyjna online złożą się: filmy wraz z omówieniem prezentowanych zabytków przez oprowadzającego. Po prezentacji filmów będzie możliwość zadawania pytań oprowadzającemu. Zaprezentowane zostaną, m. in.: kamienny, średniowieczny kościół z XIV w z polichromowanym pozornym sklepieniem drewnianym i drewnianą dzwonnicą z XVIII w., w Raculi; drewniany kościół z 1758 r. zaprojektowany przez Langhansa w Bojadłach; drewniany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (w trakcie remontu) w Lubięcinie; drewniany wiatrak w Lubięcinie; kościół murowany pw. Św. Katarzyny w Lubięcinie,
7. wszystkie referaty będą wygłaszane i tłumaczone w czasie rzeczywistym – symultanicznie. Jeśli referat będzie w języku niemieckim to niemieccy uczestnicy będą go słyszeli w oryginale, a polscy uczestnicy będą słyszeli tłumacza, który będzie tłumaczył na język polski i odwrotnie,
każdy z uczestników, w dniu rozpoczęcia konferencji, otrzyma materiały konferencyjne: zeszyt streszczeń referatów konferencyjnych oraz informator o zabytkach podróży studyjnej – online, e-mailem, w formacie pdf. (w języku polskim i niemieckim),
8. w konferencji udział weźmie: 100 uczestników, referenci, moderatorzy, 2 tłumaczy.
W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt.
Kontakt z Organizatorem: Agata Lewandowska – Dyrektor Biura Zarządu, tel. 607 925 999, alewandowska.expo@gmail.com
 
 
Agata Lewandowska – Dyrektor Biura Zarządu SZCZECIN-EXPO
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content