Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Dotacje na dofinansowanie prac przy zabytkach

Uwaga! zmiana trybu naboru wniosków o dotację WKZ i MKiDN

Szanowni Państwo,   w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA  w dniu 30.10.2023 r. opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje na dofinansowanie prac lub robót planowanych do wykonania przy zabytkach w roku 2024 r.
W ogłoszeniu jest zamieszczony  link  do pobrania aktualnego formularza wniosku.
UWAGA!  W dniu 5 października br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego  z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2022 r., poz.  2053). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 20 października 2022 r. 
 

Rozporządzenie to w istotny sposób zmieniło tryb naboru wniosków o dotację składanych do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tzn.:

  • wnioski będą mogły być składane począwszy od dnia określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków;
  •  ogłoszenia o naborze wniosków będą umieszczane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio ministra lub wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • okres naboru wniosków będzie wynosił co najmniej 30 dni,
  •  wnioski będą mogły być składane do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym dla wniosków składanych do:

I. Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,  podania  będzie można składać do 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, oraz do  30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone;

II.Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podania będzie można składać w roku: w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;  poprzedzającym przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru lub w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone, 

 

ZASADY: 

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. 2022 r., poz. 840): „Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie albo będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru albo prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa.”
 
Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez:
1. Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego
2. wojewódzkiego konserwatora zabytków
 
Organ stanowiący gminy lub powiatu,  na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Uwaga! zgodnie z treścią art. 76 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wniosek o udzielenie dotacji „na prace wykonane” wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
 
NAKŁADY KONIECZNE
Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. Szczegółowe zasady udzielania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 71-83) oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustawy, tj.: w rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /t.j. – Dz.U. z 2022 r., poz. 1388/.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1- 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
1.  Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
2.  Jeżeli zabytek wpisany do rejestru,  posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3.  W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wpisanego do rejestru wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Uwaga!  Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
 
           
WNIOSKI:
Zgodnie z treścią §  6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /t.j. – Dz.U. z 2022 r., poz. 1388/ wniosek składany do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru, albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej posiadającej w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru, zwanych dalej „wnioskodawcą”;
2) określenie organu, od którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji celowej;
3) rodzaj prac, które zostały albo zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
4) określenie wysokości dotacji celowej, o którą ubiega się wnioskodawca;
5) harmonogram przeprowadzania prac przy zabytku wpisanym do rejestru;
6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone;
7) kosztorys całkowitych kosztów prac przy zabytku.
8) pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które mają być przedmiotem dotacji – w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743).
 
Uwaga! Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawił się komunikat – informacja dotycząca pomocy publicznej. Wynika z niej m.in., iż określenie, czy dany wnioskodawca występuje o dofinansowanie jako przedsiębiorstwo nie zależy od formy prawnej wnioskodawcy, ale od cech zadania będącego przedmiotem wniosku.   

Zobacz także

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Sobolice, gm. Przewóz, pow. żarski – kościół filialny pw . Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wzniesiony w 1865 jako ewangelicki, w stylu neoromańskim, jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z półkolistą absydą od wschodu

Skip to content