Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

O nas

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
dr Barbara Bielinis-Kopeć

Z-ca Lub. Woj. Konserwatora Zabytków
Kamila Domagalska

Kierownik Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp.
Błażej Skaziński

Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa lubuskiego. Kieruje całokształtem działalności urzędu przy pomocy swojego Zastępcy oraz Kierownika Delegatury.

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków lub za jego zgodą. Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kierownik Delegatury odpowiada za właściwe funkcjonowanie Delegatury pod względem merytorycznym i formalno-prawnym oraz za zgodność przygotowywanych rozstrzygnięć ze stanem faktycznym i prawnym.

Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2) sporządzanie i realizacja, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków dla województwa lubuskiego oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisach odrębnych;

5) uwzględnianie zadań ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi organami administracji publicznej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;

8) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

9) opiniowanie wojewódzkiego, powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami;

10) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Kontakt:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
tel.: (0-68) 324-73-90, 324-74-11
fax: (0-68) 325-37-45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
urząd czynny: pn – pt w godzinach 7:30 – 15:30


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: (0-95) 720-05-21, 720-03-46
e-mail: delegatura.gorzow@lwkz.pl
urząd czynny: pn – pt w godzinach 7:30 – 15:30

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content