Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kożuchów – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest  w  dniu 18  kwietnia od  1983  r. w  większości krajów świata. Ustanowiony został przez  Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i  wpisany przez  UNESCO do  rejestru ważnych imprez o  znaczeniu światowym.  Celem tego święta jest  przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego i  zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla  dziedzictwa światowego i  wielokulturowości w naszym kraju. W  województwie lubuskim świętujemy ten  dzień w  trakcie wojewódzkich obchodów, które organizowane są od 2005 r. w różnych miejscowościach naszego regionu.
Współorganizatorami Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbyły się dniu 28 kwietnia 2010 r. na zamku w Kożuchowie byli Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli oraz Urząd Miasta i Gminy w Kożuchowie. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli J.E. ks dr Stefan Regmunt  Biskup Diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej i Helena Hatka Wojewoda Lubuski. 
Uroczystości poprzedziła Msza Święta w   kościele parafialnym pw.   Matki Bożej Gromnicznej w  Kożuchowie, którą  odprawił J.E.  ks. dr  Stefan Regmunt  w  intencji osób sprawujących opiekę nad  zabytkami, w  tym  śp.  Tomasza Merty, Generalnego Konserwatora Zabytków, tragicznie zmarłego w  Katastrofie Smoleńskiej.
Uroczystego powitania gości dokonał Andrzej Ogrodnik Burmistrz Kożuchowa. Następnie kilka słów do  zgromadzonych skierowała Małgorzata Lachowicz-Murawska Starosta Nowosolski. W  trakcie uroczystości Barbara Bielinis-Kopeć wręczyła złote i  srebrne „Odznaki za  Opiekę nad  Zabytkami”, które  Minister Kultury i  Dziedzictwa  Narodowego przyznał m.in.  długoletnim proboszczom szczególnie zasłużonym w  utrzymanie podlegających im  zabytkowych świątyń w  dobrym stanie zachowania.
Barbara Bielinis-Kopeć wręczyła również nagrody laureatom tegorocznej edycji nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2010”.  W  kategorii  “za  realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w  zabytku” nagrodę przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw.  św.  Jana od  Krzyża w  Starosiedlu za  realizację kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i  robót budowlanych w  kościele pw.  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w  Witaszkowie.
Wręczając nagrodę na  ręce ks.  proboszcza Bogdana Kusiaka, B.Bielinis-Kopeć podkreśliła, że  jest  to  efekt zbiorowego wysiłku, który  przyniósł rezultaty zasługujące na  wyróżnienie. 
Pani sołtys Małgorzata Czernik potrafiła zintegrować środowisko,  należy docenić również ostrożne i  pełne poszanowania dla zabytkowej substancji świątyni podejście ze  strony projektanta arch.  Klemensa Borzdyńskiego oraz  staranne wykonanie prac przez  firmę Lapis Marcina Furtaka.
W  kategorii: “za  renowację i  adaptację architektoniczną zabytku” nagrodę przyznano  „DA-SA” S.J.  Piotr Czyżewski, Dariusz Sanocja w  Zielonej Górze za  realizację robót budowlanych i  prac konserwatorskich związanych z  adaptacją zabytku na  cele mieszkalne – w  budynku dawnej tkalni przy  ul. Fabrycznej  13 w  Zielonej Górze. Właściciele był  jednocześnie wykonawcą rzetelnie zrealizowanych prac zaś  na  sukces tego  przedsięwzięcia złożyła  się m.in.  opracowana na  wysokim poziomie fachowości dokumentacja techniczna autorstwa arch. Pawła Kochańskiego.
Ustanowiona w  2008  roku przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nagroda jest  uhonorowaniem właściciela zabytku za  znaczące dokonania  w  zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego  walorów artystycznych i  użytkowych w  aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub  robót budowlanych, w  tym  również jego  zabezpieczenia przed  zniszczeniem. Ocenie poddawany jest  również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu jego  wyposażenia i  otoczenia.
W  dalszej części uroczystości dr  Stanisław Kowalski wygłosił referat okolicznościowy pt.  „Dziedzictwo kulturowe województwa lubuskiego na  przykładzie gminy Kożuchów” a  następnie zgromadzeni wysłuchali koncertu przygotowanego przez  zespół akordeonowy młodzieży z  Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia w  Nowej Soli, który  nagrodzono gromkimi brawami.
Na  zakończenie licznie zgromadzeni goście udali  się na  spacer, podczas którego  mieli okazję zwiedzić zabytki Kożuchowa m.in. kościół parafialny pw.  Matki Bożej Gromnicznej, basztę bramy Krośnieńskiej oraz  lapidarium. Wycieczkę poprowadził Pan  Zdzisław Szukiełowicz społeczny opiekun zabytków i  prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zgromadziły bez  mała 150  osób, w  tym  jak  zawsze obecni byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb i  instytucji podległych wojewodzie, dyrektorzy i  pracownicy lubuskich muzeów i  instytucji kultury, środowiska akademickiego, stowarzyszeń i  fundacji, właściciele zabytków, społeczni opiekunowie zabytków, regionaliści.                                          
„Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami”  otrzymali:
 

ks. Władysław Stachura
Jako proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.   Matki Bożej Gromnicznej  w  Kożuchowie od  1991  r.  sprawuje opiekę nad  gotyckimi kościołami  w  Kożuchowie, Solnikach i  Stypułowie. Wzorowo spełnia rolę administratora zabytków, których  zachowanie w  dobrym stanie, mocno leży mu  na  sercu. Poprzez swoją pasję i  zaangażowanie na przestrzeni wielu lat pracy przyczynił  się do  skutecznej poprawy stanu zachowania zabytkowych świątyń, należących do  najstarszych i  najcenniejszych zabytków w  regionie. Szczególną troską otacza też  zabytkowe wyposażenie kościołów dbając  o  ich zabezpieczenie. W latach 2005-2009  zrealizował m.in. prace konserwatorskie i restauratorskie organów oraz remont dachu nad nawa północną kościoła parafialnego, remont dachu oraz założenie alarmu w kościele  pw. Św. Jadwigi w Stypułowie, remont dachów na kościele w Solnikach.

ks. Jan Górski
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.  Wawrzyńca w Borowie Wielkim. Od  1995 r. prowadzi systematycznie   prace konieczne dla utrzymania zabytkowych świątyń w  dobrym stanie m.in.  remonty dachów, montaż instalacji alarmowej, remont elewacji kościoła w   Borowie Wielkim, prace malarsko-konserwatorskie oraz  prace konserwatorsko-restauratorskie przy  najbardziej narażonych na  zniszczenie zabytkach ruchomych kościoła w  Siecieborzycach. Wokół tej  działalności potrafił zaktywizować mieszkańców.  Również w  poprzedniej, administrowanej przez  siebie  Parafii, w  latach 1978-1995 prowadził szereg robót budowlanych i  konserwatorskich mających na  celu zabezpieczenie   gotyckich  kościołów w  Mirostowicach Górnych i  Mirostowicach Dolnych ( m.in.  remonty dachów, wnętrz  i  elewacji obiektów). Doprowadził do  zamontowania w  kościele w  Mirostowicach Dolnych polichromowanego, późnobarokowego stropu z  rozebranego kościoła ewangelickiego w  Kożuchowie,  ratując tym  samym ten  zabytek przed zniszczeniem.

ks. kanonik Norbert Nowak
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.  Św.  Jana Chrzciciela w  Łagowie,
Już  w  latach   70.  XX  w. remontował  wieżę kościoła w  Czarnowie, przeprowadził remont dachu, elewacji i  wnętrza kościele  w  Żabicach.  Jako  proboszcz parafii w  Łagowie (od  1983  r.) prowadził wiele prac konserwatorskich i  remontowych: odbudował wieżę kościoła w  Jemiołowie, remonty drewnianego kościoła w  Żelechowie i  Łagówku, malowanie wnętrza, konserwacja organów w kościele parafialnym w Łagowie. Jest  również animatorem życia kulturalnego. Włączył  się aktywnie w  organizację cyklicznych koncertów organowych w  kościele w  Łagowie, gdzie  od  13 lat  odbywają  się koncerty w  ramach „Międzynarodowego festiwalu jednoczącej  się Europy, abyśmy  byli  jedni”.

ks. Antoni Mackiewicz
Proboszcz  Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie
Od 1974  r. prowadzi prace związane z  ochroną zabytków należących do  Parafii w  Łagowie (remont zabytkowego kościoła w  Żelechowie, remont elewacji i  wnętrza kościoła w  Łagowie), a  od  1980  r. – Parafii  w  Sulechowie: remont zabytkowej plebanii, Domu Katechetycznego oraz kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Sulechowie (dach, wieża), osuszanie murów oraz  remont elewacji kościoła  pw.  Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie, remont dachu kościoła  w  Kalsku, kompleksowy remont elewacji, dachu i  wnętrz kaplicy w  Kalsku. Z  dużą troską podchodzi również do  opieki nad  zabytkami ruchomymi należącymi do  wyposażenia kościołów, prowadząc konserwację zabytkowych organów,  witraży, ław i  posadzki ceramicznej w  prezbiterium  w  kościele pw.  Podwyższenia Św.  Krzyża w  Sulechowie.

ks. Jan Truty
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej  pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli
Od  1988  r., sprawuje bezpośrednią opiekę nad  kościołem parafialnym pw.  św.  Michała Archanioła w  Nowej Soli, będąc inicjatorem, pomysłodawcą i  organizatorem  działań inwestycyjnych podejmowanych w  kościele i  w  jego  otoczeniu, nad  którymi  prowadzi także stały nadzór inwestorski. Jego  zasługą jest  m.in.  remont kościoła w  zakresie wykonania drenażu  i  odwodnienia gruntu, remont elewacji, zabezpieczenie p.poż.  świątyni oraz  przeprowadzenie licznych prac konserwatorskich i  restauratorskich oraz  badań konserwatorskich przy  niemal wszystkich elementach wystroju i  wyposażenia świątyni. Działalność księdza Proboszcza pozwoliła uratować wiele cennych obiektów zabytkowych.
 

ks. Bogdan Kusiak
proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.  św.  Jana od  Krzyża w  Starosiedlu
Od  wielu lat czyni starania o  należyte utrzymanie znajdujących  się na  jej  terenie zabytkowych świątyń. Przeprowadził m.in.  gruntowny remont i  konserwację gotyckiego kościoła w  Stargardzie Gubińskim, wyremontował dach kościoła parafialnego w  Starosiedlu oraz  przywrócił do  dawnej świetności XVIII-wieczny szachulcowy kościółek w  Witaszkowie, włączając lokalną społeczność w  działania zmierzające do  pozyskania środków na  jego  remont.
 

ks. Mieczysław Dereń
Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze
który od  1987 r., sprawuje bezpośrednią opiekę nad XVIII – wiecznym kościołem pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze m.in. przeprowadził szeroko zakrojone prace obejmujące naprawę konstrukcji świątyni, konserwację więźby dachowej,  remont wnętrza jego wyposażenia. W ostatnich latach świątynia została wyposażona w alarmy przeciwpożarowy, antywłamaniowy oraz monitoring.
 

ks. Tadeusz Lubiatowski
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Witoszynie
który od 2001 r. prowadzi roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie niezbędne dla utrzymania podlegających mu zabytków oraz cennych elementów wyposażenia świątyń w dobrym stanie zachowania m.in. w kościele  w Koninie Żagańskim, w Witoszynie, i Lutynce. 

ks. dr Jarosław Stoś
Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu,
wykazując się dużą wrażliwością i  otwartością na  współpracę z  zespołem konserwatorskim przyczynił się do  zrealizowania jednego z  najważniejszych w  powojennej historii  zespołu pocysterskiego w  Gościkowie-Paradyżu programów prac konserwatorskich, które  pozwoliły na  odtworzenie utraconej, XVIII-wiecznej stylistyki wnętrza kościoła. Skutecznie zabiegał o  środki finansowe na  kontynuację prac oraz  zgromadził wokół Paradyża grono ludzi dobrej woli i  wielkich kompetencji.  Organizowany rokrocznie Festiwal Muzyki Dawnej "Muzyka w  Raju" uznawany jest  za  jedno z  najważniejszych wydarzeń muzycznych w  Polsce, sytuujące Paradyż wśród coraz bardziej rozpoznawalnych obiektów kulturalnych i  artystycznych na  skalę europejską.

ks. Sławomir Marciniak
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bieniowie
Systematycznie, od   2000  r., prowadzi roboty budowlane, prace konserwatorskie i  restauratorskie utrzymujące podlegające mu  zabytkowe świątynie w  dobrym stanie m.in.  realizując remonty budynku bramnego w  Biedrzychowicach Górnych, prace konserwatorskie w  kościołach  w  Biedrzychowicach,  Białowicach i  Bieniowie, późnobarokowej plebani w  Bieniowie. Na  podkreślenie zasługuje również fakt,  iż  odnalazł na terenie wsi Biedrzychowice Dolne i  przeniósł do  tamtejszego kościoła elementy wczesnogotyckiej, kamiennej chrzcielnicy, ratując ją  tym  samym od  zupełnego zniszczenia.


ks. Marian Bumbul
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku,
który w  latach  90.  XX  w.  prowadził prace konserwatorskie w  kościele Chociszewie a  od  12 lat, jako  proboszcz Parafii w  Lubsku, z niesłabnącym zapałem,  prowadzi skomplikowane inwestycje związane z  konserwacją nieruchomych i  ruchomych obiektów zabytkowych znajdujących  się pod  jego  opieką, w  tym  wieloetapowe prace konserwatorskie przy  jednych z  największych na  naszym terenie organach lubskiej fary.  Poza działalnością inwestycyjno-konserwatorską organizuje imprezy kulturalne mające na  celu  przybliżenie i  upowszechnienie będących pod  jego  opieką zabytków. Do  największych należy coroczny festiwal organowy odbywający  się   w  lubskiej farze.


Joanna Patorska
Wieloletni Dyrektor Muzeum w Międzyrzeczu
Społeczny Opiekun Zabytków,
przyczyniła  się  w  sposób znaczący do  rozwoju placówki muzealnej, wzbogacając jej  zbiory oraz  kształtując wizerunek instytucji z  wiodącą kolekcją portretu trumiennego. W  latach 80 i  90. XX  w. przeprowadziła kompleksowy remont zabytkowej karczmy dworskiej a  w  ostatnich latach prowadziła w  kilku etapach remont konserwatorski  murów obwodowych zamku międzyrzeckiego. W  zakresie popularyzacji zabytków i  historii regionalnej współpracowała przy  organizacji cyklicznych konferencji naukowych oraz  opracowaniu i  wydaniu materiałów pt.  „Z  dziejów ziemi międzyrzeckiej”. Zaangażowała  się również w  opiekę nad  zabytkami, pełniąc funkcję społecznego opiekuna zabytków.
 

Zbigniew  Wilkowiecki
Wójt Brodów,
od 1990  r., podejmował działania zmierzające do  rozwiązania problemu zagospodarowania niszczejącego zespołu pałacowo-parkowego w  Brodach, doprowadzając do  sądowego przeniesienia własności zespołu pałacowego na  Gminę Brody oraz  do  odzyskania przez  Gminę parku pałacowego, w  którym prowadzono prace porządkowe m.in.  w  ramach polsko-niemieckiego seminarium parkowego (w  2009  i  2010  r.). Wspólnie z  wojewódzkim konserwatorem zabytków zabezpieczył zagrożony katastrofa budowlaną dach nieużytkowanego kościoła w  Jeziorach Dolnych. Sprawuje opiekę nad  cmentarzami m.in. inicjując akcje polsko-niemieckiej młodzieży na  cmentarzu w  Brodach oraz  na  cmentarzu żydowskim w  Zasiekach.

 

„Srebrną  Odznaką za Opiekę nad Zabytkami” otrzymali:
 

ks. Paweł Bryk
Dyrektor ds.  ekonomicznych Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w  Paradyżu, który  osobiście przygotował projekt i  uczestniczył w  pozyskaniu środków z  Unii Europejskiej, a  następnie nadzorował realizację i  doprowadził do  zakończenia inwestycję związaną z  realizacją prac konserwatorskich i  restauratorskich w  kościele pocysterskim w  Gościkowie-Paradyżu.  Zainicjował prace nad  aranżacją zdewastowanego otoczenia klasztoru, dążąc do  przywrócenia stylizowanej na  barokową szaty parkowo-ogrodowej. Organizuje obsługę ruchu turystycznego i  pielgrzymkowego, nierzadko osobiście oprowadzając wszystkich zainteresowanych historią zabytkowego kompleksu.

Krzysztof Kwaśniak
Członek Rady Kościelnej przy kościele fililanym pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie
który jest pomysłodawcą i  organizatorem wszystkich działań w  kościele pw.  św.  Szymona i  Judy Tadeusza w  Rudnie.  Dzięki jego trosce i  staraniom oraz  niewygasającej energii, mimo  niewielkich możliwości małej, wiejskiej wspólnoty kościelnej, corocznie organizowane są  akcje dotyczące zbiórki funduszy, umożliwiających prowadzenie skomplikowanych i   kosztownych prac oraz   badań konserwatorskich. Opiekuje  się też  drewnianą, zabytkową dzwonnicą oraz  terenem przykościelnym, cmentarzem i  murem wokół kościoła. 


Małgorzata Czernik
sołtys wsi Witaszkowo,
wykazała  się wielkim zaangażowaniem w  sprawę remontu zabytkowego, XVIII-wiecznego  kościółka w  Witaszkowie. Kościół był   mocno zaniedbany, z  wielkim trudem utrzymywany staraniem Parafii i   niewielkiej społeczności wsi. Aktywnie włączyła  się w   pozyskanie funduszy, inicjując i   organizując wiele festynów, zabaw tanecznych, a  także   koncertów, z  których dochód przeznaczono na  prace remontowe przy  zabytku. Zintegrowała  całą  lokalną społeczność w  działania związane ze  zbiórką pieniędzy na  remont świątyni.

 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content