Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Odznaki „Za opiekę nad zabytkami”

Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, które wręczone zostaną podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Międzyrzeczu. Odznaki otrzymają:
Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”:
1. ksiądz kanonik Grzegorz Sopniewski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu
uzasadnienie:
Ks. Grzegorz Sopniewski jako proboszcz Parafii w Koźli opiekował się aż pięcioma zabytkowymi świątyniami, m.in., w Koźli, Bogaczowie, Letnicy, Lipnie i Wysokiej, gdzie rozpoczął systematyczne remonty. Od 2002 r. jako proboszcz parafii w Otyniu, prowadzi remonty świątyni oraz prace konserwatorskie przy jej wystroju i wyposażeniu, które objęły m.in. remont dachów oraz elewacji kościoła, a także prace konserwatorskie i restauratorskie przy bogatym wyposażeniu, m.in.: gotyckiej figurze Matki Bożej Klenickiej, ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych, ambonie, organach oraz obrazach z dawnego kościoła i klasztoru jezuickiego w Otyniu. Ksiądz Proboszcz uratował przed zniszczeniem barokową figurę św. Jana Nepomucena, przenosząc ją na teren przykościelny i poddając pracom konserwatorskim. Na emporze kościoła parafialnego utworzył muzeum, gdzie zgromadził i zabezpieczył obiekty zabytkowe należące do dawnego wyposażenia świątyni parafialnej oraz dawnego kościoła klasztornego w Otyniu. Po katastrofie budowlanej w 2012 r., kiedy zniszczeniu uległa wieża kościoła w Otyniu, ks. G. Sopniewski podjął zdecydowane działania, przystępując energicznie do skomplikowanego procesu jej odbudowy, którą zakończył z sukcesem w 2014 r. W 2015 r. przeprowadzony został remont prezbiterium kościoła parafialnego, który poprzedzono badaniami konserwatorskimi, dzięki którym odkryto cenne polichromie ścienne, stanowiące pierwotny wystrój malarski wnętrza. Rozpoczęte już pod koniec 2015 r. ze środków Parafii prace pozwoliły na odsłonięcie wczesnobarokowych malowideł zachowanych na ścianie wschodniej prezbiterium. Równocześnie w kościele w Niedoradzu prowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym ołtarzu głównym i emporze oraz remont elewacji, poprzedzony badaniami konserwatorskimi. Działalność na rzecz ochrony i propagowania zabytków jest jedynie częścią prowadzonej szeroko, na rzecz mieszkańców gminy, działalności społecznej ks. Sopniewskiego, którego determinacja i niesłabnące zaangażowanie zapewniają sukces wszystkim organizowanym przez niego przedsięwzięciom.
2. ksiądz Sławomir Strzyżykowski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy
uzasadnienie:
Od objęcia parafii w Bytnicy w 2009 r., Ksiądz Proboszcz kontynuuje rozpoczęte i prowadzi nowe roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie, niezbędne dla utrzymania zabytków w dobrym stanie. Wszelkie działania prowadzone są z wielkim poszanowaniem i zrozumieniem dla wartości zbytków oraz w ścisłej współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Prace poprzedzane są szczegółowym rozpoznaniem zabytków, w tym prowadzeniem badań konserwatorskich. Dzięki zaangażowaniu Księdza Proboszcza, niejednokrotnie udaje się pozyskiwać środki zewnętrzne na remonty. Godnym podkreślenia aspektem jest dobra współpraca Księdza Strzyżykowskiego z niewielkimi społecznościami wiejskimi. Potrafi on zjednoczyć mieszkańców wsi i zaangażować ich w realizację celu, jakim jest renowacja zabytkowych świątyń i ich wyposażenia. Z ważniejszych prac przeprowadzonych dzięki inicjatywnie Księdza Proboszcza należy wymienić: w latach 2009 – 2010 – kontynuacja remontu kościoła w Budachowie, m. in wykonanie posadzki terakotowej, na wzór historycznej oraz konserwacja zachowanych historycznych płytek; w 2010 r. – konserwacja czterech gotyckich figur z kościoła w Grabinie; w 2011 r. – zamontowanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania
i napadu w kościele w Grabinie; w latach 2011-2012 r. – prace związane z osuszaniem murów kościoła w Bytnicy; w latach 2013–2014 r. – konserwacja zabytkowej empory organowej w kościele w Budachowie; zaś w 2015 r. – konserwacja ołtarza głównego oraz empor w kościele w Grabinie; konserwacja obrazu Ukrzyżowanie Pana Jezusa z ołtarza głównego w kościele w Bytnicy oraz remont kruchty w kościele w Bytnicy.
3. Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
uzasadnienie:
Pan Jacek Sauter pełni funkcję Burmistrza Bytomia Odrzańskiego od 1992 r. Z pracą w samorządzie związany jest od 27 lat. Jest pomysłodawcą i realizatorem szeregu przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz uwzględniać ich ochronę. Z jego inicjatywy m.in. przeprowadzono rewitalizację Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej, budowę i przebudowę ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia na cmentarzu komunalnym, zagospodarowanie nadbrzeża Odry – budowę przystani turystycznej, remont dachu i elewacji zabytkowego ratusza oraz remonty przyrynkowych kamienic. Wieloletnie zaangażowanie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego w utrzymywanie dziedzictwa kulturowego miasta zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, jest przykładem i wzorem nieugiętości i konsekwencji w realizacji celów, które bezsprzecznie służą jego rozwojowi. 
4. Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska
uzasadnienie:
Pan Piotr Iwanus jako Burmistrz Czerwieńska, w celu ochrony i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Czerwieńsk podejmuje działania polegające m.in. na pozyskiwaniu środków na realizację projektu pt. „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”, w ramach którego opracowano dokumentacje na rewaloryzację zabytkowych parków w Laskach i Nietkowie. Z jego inicjatywy opracowano również Gminną Ewidencję Zabytków i Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015 – 2018. Opracował także Plan ochrony zabytków Gminy Czerwieńsk na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, którego celem jest planowanie, przygotowanie i realizacja przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich dążących do ratowania zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.
5. Pani Izabela Patek dziennikarz – Polskie Radio S.A. Radio „Zachód”
uzasadnienie:
Pani Izabela Patek to wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Radio „Zachód”, specjalizująca się w reportażu historycznym, laureatka wielu prestiżowych nagród w dziedzinie reportażu. Od ponad dwudziestu lat relacjonuje wydarzenia związane z ochroną i opieką nad zabytkami w naszym regionie, przybliża działania lokalnych społeczności, władz samorządowych i konserwatorów na rzecz zabytków, informuje też o obiektach zabytkowych, które wymagają konserwacji, apelując o ich ratowanie, w nagłych przypadkach, związanych z awarią lub zagrożeniem katastrofą. Przygotowywała m.in. cykle audycji na temat zabytków: „Lubuskie perły” i ,,Zatrzymaj się w Lubuskiem”.
Srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami”:
6. Pan Adam Jaskulski wójt gminy Świdnica
uzasadnienie:
Pan Adam Jaskulski od ponad dwudziestu lat pełni funkcję wójta gminy Świdnica i wykorzystuje szereg możliwości w celu opieki nad materialnym dziedzictwem gminy, m.in. organizuje fachowe doradztwo i przydziela dotacje na ratowanie zabytków (kościoły w Letnicy, Koźli, Lipnie). Ratując przed zniszczeniem zabytkowy dwór i dawny kościół ewangelicki w Letnicy, przejął oba te obiekty na własność gminy. W dworze i kościele wykonano remonty dachów. Dzięki pozyskanym środkom unijnym i dużemu wkładowi finansowemu gminy letnicki zbór został uratowany przed zniszczeniem i służy jako obiekt kultury.
7. Pan Rafał Mikuła wicestarosta międzyrzecki
uzasadnienie:
Pan Rafał Mikuła od 2012 roku aktywnie wspomaga właścicieli zabytków na terenie Międzyrzecza w staraniach o pozyskanie środków na finansowanie prac przy zabytkach, opracowując wnioski oraz rozliczając dotacje, które dzięki niemu udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Lubuskiego, Powiatu i Gminy. W ten sposób wsparte zostały remonty kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela oraz zamku w Międzyrzeczu.
8. Pan Arkadiusz Michoński właściciel dawnego szpitala Św. Trójcy w Broniszowie i pałacu w Bojadłach
uzasadnienie:
Pan Arkadiusz Michoński jest założycielem Fundacji Pałac Bojadła, której nadrzędnym celem jest ochrona i rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Bojadłach, jak również działalność na rzecz udostępniania i promowania zabytku, w ramach Szlaku Pałaców i Parków Środkowego Nadodrza. Jest też właścicielem dawnego szpitala Św. Trójcy w Broniszowie. Obydwa zabytki poddaje sukcesywnie pracom remontowym i konserwatorskim. Wykazuje się świadomym podejściem do problematyki ochrony zabytków, zachowania ich dawności i historycznej wartości. Ogromne zaangażowanie oraz dobra współpraca z urzędem konserwatorskim uchroniły zabytki przed zniszczeniem. Należy również podkreślić, że działalność Pana Arkadiusza Michońskiego ma walor edukacyjny, integruje lokalną społeczność i uczula na potrzebę ratowania zabytków.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content