Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Najlepsza renowacja stolarki 2006

III EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2006”

R e g u l a m i n 1 .

1. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w województwie lubuskim. Konkurs promuje: wzorcowe wykonawstwo robót konserwatorskich, dbałość o zachowanie pierwotnych walorów stolarki.

2. Przedmiot i zakres konkursu
Przez "RENOWACJĘ" rozumie się działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; Do konkursu można zgłaszać stolarkę okienną i drzwiową, której renowację ukończono pomiędzy 15.10.2005r. a 30.05.2006r. Jury może wnioskować o nagrody specjalne, za szczególne dokonania .

3. Zasady uczestnictwa.
3.1 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzone prace przy zabytku.
3.2 Konkurs dotyczy stolarki w obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.
3.3 Prawo udziału w konkursie przysługuje właścicielowi lub posiadaczowi zabytku (w przypadku współwłaścicieli wniosek winni złożyć wszyscy współwłaściciele zabytku). Zgłoszenia obiektu dokonuje się na wzorach określonych w zał. nr 1do niniejszych warunków.
3.4.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia obiektu i dokumentacji wizytującemu jury.

4. Organizacja konkursu.
4.1 Organizatorem konkursu jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra tel. (068) 324-74-11, 324-73-90, fax (068) 325-37-45 e-mail: wosozzg@post.pl
4.2 Organizator powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem Kamili Domagalskiej Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące konkurs i jego laureatów.
4.3 Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów .
4.4 Do obowiązków Jury należy dokonanie oceny wszystkich zgłoszonych do Konkursu obiektów, wskazanie nagród i wyróżnień. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków i zatwierdzony przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

5. Kryteria oceny .
– Poziom rozwiązań techniczno-technologicznych procesu renowacji
– Osiągnięte efekty konserwatorskie.
– Możliwe jest także zastosowanie dodatkowych kryteriów.

6. Tryb dokonywania oceny zgłoszonych realizacji.
6.1. Postępowanie jest dwuetapowe. etap I – postępowanie polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego obiekt do konkursu. O decyzji uczestnicy są powiadamiani pisemnie lub telefonicznie w terminie 5 dni od daty zgłoszenia etap II -ocena obiektu na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz w miarę potrzeby – wizji lokalnej. O wynikach tego etapu Jury Konkursowe powiadamia uczestników konkursu.
6.2. Organizator konkursu promuje jego laureatów przez: – informacje prasowe, – prezentację uczestników konkursu w ”Lubuskich Materiałach Konserwatorskich” – prezentacja na stronach internetowych urzędu

7. Zgłoszenie powinno zawierać.
– deklarację przystąpienia do konkursu
– podstawowe dane charakteryzujące inwestycję (wzór w załączniku nr 1)
– opis techniczny oraz zdjęcia stolarki po renowacji oraz z okresu przed renowacją ( w miarę posiadania) Niedopełnienie jednego z tych warunków dyskwalifikuje zgłoszenie.

Zgłoszenie należy przysłać na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra z dopiskiem "RENOWACJA STOLARKI – KONKURS" Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych związanych z Konkursem.

8. Termin zgłoszeń upływa dnia 30.07.2006r .

9. Laureaci konkursu. Zgłoszone realizacje będą oceniane w dwóch kategoriach: stolarka okienna i stolarka drzwiowa. W konkursie przewiduje się dwa stopnie uznania. Nagroda I stopnia oznacza otrzymanie tytułu " Najlepsza renowacja stolarki 2005" oraz 1000 zł Nagroda II stopnia ma charakter honorowy i oznacza przyznanie dyplomu wyróżnienia w każdej kategorii Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł " Najlepsza renowacja stolarki 2006" oraz prawo używania tytułu " Najlepsza renowacja stolarki 2006" w swoich materiałach promocyjno – reklamowych. W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania renowacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu " Najlepsza renowacja stolarki" w poszczególnych kategoriach.

10. Postanowienia ogólne. Orzeczenia Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content