Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odznaki „Za opiekę nad Zabytkami”

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyznał odznaki „Za opiekę nad Zabytkami” następującym osobom:
Złota odznaka „Za opiekę nad Zabytkami”
ks. Ryszard Rudkiewicz
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Gubinie
W latach 2002-2005 ks. R. Rudkiewicz pełnił funkcje proboszcza w Parafii w Koźli, otaczając opieką należące do niej zabytkowe świątynie. W tym okresie prowadził remonty w kościołach w: Letnicy i Bogaczowie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazało się ratowanie drewnianego kościoła w Sękowicach przed zniszczeniem, którego podjął się po objęciu w 2006 r. Parafii w Gubinie. Dzięki prowadzonym w latach 2007-2014 pracom remontowym i konserwatorsko-restauratorskim w kościele w Sękowicach, zabytek uratowano przed katastrofą budowlaną i zahamowano postępującą degradację substancji zabytkowej. W tym okresie wzmocniono fundamenty, wykonano remont konstrukcji ścian, naprawę i stabilizację konstrukcji dachu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła, które objęły m.in. drewniane empory, epitafia, stolarkę. Równocześnie prowadzone były badania konserwatorskie, które odsłoniły malarski wystrój świątyni.
Dzięki aktywności ks. Rutkiewicza odprawiane są tu regularnie nabożeństwa oraz spotkania ekumeniczne z udziałem ewangelików z terenów przygranicznych. Kościół jest udostępniany również na prośbę zwiedzających. Ks. Rutkiewicz był też współorganizatorem w 2014 r. Lubuskich Spotkań z Zabytkami – Dziedzictwo kulturalne Sękowic. Nawiązał również współpracę polsko – niemiecką w celu ratowania kościoła w Sękowicach.
ks. Dariusz Ludwikowski
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim
Ks. Dariusz Ludwikowski wykazał się niezwykłym zaangażowaniem i skutecznością prowadząc, w latach 2010-2015, jako proboszcz Parafii w Bobrowicach, remonty zabytkowych kościołów, które poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi. Do najważniejszych realizacji podejmowanych z Jego inicjatywy należą m.in.: remont elewacji kościoła w Lubiatowie; remont dachu i renowacja ceglanych elewacji kościoła parafialnego w Bobrowicach (w ramach prac wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenie wokół kościoła); zabezpieczenie ściany prezbiterium (konstrukcją stalową), remont dachu i konstrukcji dzwonnicy oraz naprawa tynków i remont wnętrza kościoła w Kosierzu oraz remont kościoła w Janiszowicach. Działalność ks. D. Ludwikowskiego, który z zamiłowaniem realizuje misję na rzecz przywrócenia zabytkom dawnej świetności, ma walor edukacyjny, integruje lokalną społeczność i uczula na potrzebę ochrony zabytków.
ks. Krzysztof Kwaśnik
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach
W latach 2005-2012, jako Proboszcz Parafii w Dzietrzychowicach, ks. K. Kwaśnik prowadził prace remontowe w zabytkowych świątyniach, m.in. remonty dachów kościołów w Gorzupi Dolnej i Karczówce; remont dachu i elewacji kościoła w Miodnicy oraz remont dachu, elewacji oraz wnętrza w kościele parafialnym w Dzietrzychowicach.
Ks. Proboszcz objął opieką również wyposażenie zabytkowych świątyń, poddając konserwacja dwa epitafia i obrazu Ukrzyżowanie z kościoła w Dzietrzychowicach oraz ołtarz główny w kościele w Gorzupi Dolnej. Wszystkie prace poprzedzane były badaniami konserwatorskimi, mającymi na celu szczegółowe rozpoznanie zabytkowej substancji. Wszystkie działania inwestycyjne przy zabytkach podejmowane przez ks. Proboszcza prowadzone są zgodnie z zasadami ochrony zabytków.
Pan Marceli Tureczek
Społeczny opiekun zabytków, członek organizacji pozarządowych: Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Czas A.R.T. oraz Prezes Stowarzyszenia Regionalistów „Środkowe Nadodrze”
Dr Marceli Tureczek jest autorem, współautorem oraz redaktorem ponad stu publikacji naukowych, popularnonaukowych i prasowych, w tym 9 autorskich książek, poświęconych problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie województwa lubuskiego, a szczególnie powiatu międzyrzeckiego. W obrębie swoich badań zajmuje się zagadnieniami ochrony zabytków, muzealnictwa oraz krajobrazu kulturowego. Szczególnym przedmiotem jego badań są dzwony. Laureat nagród naukowych i samorządowych, uczestnik i organizator regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-niemieckim. W pracy zawodowej oraz społecznej kładzie szczególny nacisk na współpracę z samorządami i społecznościami lokalnymi. Uczestniczy w licznych projektach naukowych i popularnonaukowych, propagujących ochronę wartości materialnych i niematerialnych dziedzictwa kulturowego.
Pan Andrzej Kirmiel
Dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
Pan Andrzej Kirmiel prowadził wraz z młodzieżą szkolną prace inwentaryzacyjne i porządkowe na wielu cmentarzach żydowskich na terenie województwa lubuskiego, m.in. w Skwierzynie, Bledzewie, Słubicach, Torzymiu, Trzcielu, Trzemesznie Lubuskim, Zielonej Górze i in. Przyczynił się do rozpoznania dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacji w tematycznych publikacjach i okolicznościowych wystawach, wychowując i uwrażliwiając młodych ludzi na konieczność szacunku dla pamiątek przeszłości. Od 2010 r., jako dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu, prowadził działalność popularyzatorską w formie wystaw i wykładów dotyczących historii regionu, promując tym samym idee ochrony i opieki nad zabytkami. W latach 2010-2014 prowadził remont konserwatorski zamku w Międzyrzeczu, co przyczyniło się do zabezpieczenia i utrwalenia jego historyczną substancję budowlaną oraz wyeksponowania wartości architektonicznych.
Pani Marta Małkus
Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, założyciel i prezes Stowarzyszenie Czas A.R.T., Społeczny Opiekuna Zabytków
Pani Marta Małkus aktywnie działania na polu nauki, popularyzacji wiedzy o zabytkach, animacji działań kulturalnych podejmowanych w bezpośrednim otoczeniu zabytków, organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa i wielu innych wydarzeń adresowanych do młodzieży i mieszkańców Wschowy i regionu. Jest autorską wielu publikacji promujących dziedzictwo Ziemi Wschowskiej, inicjatorką i organizatorka licznych konferencji naukowych, popularyzujących Wschowę i jej zabytki, w szczególności propagatorką ideę przywrócenia społeczeństwu kościoła imienia Żłóbka Chrystusa we Wschowie. Inicjuje i nadzoruje prace konserwatorskie we wschowskim lapidarium.

Srebrna odznaka „Za opiekę nad Zabytkami”
ks. Jerzy Ślusarczyk
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Sławie
Ks. Jerzy Ślusarczyk, od czasu objęcia Parafii w 2007 r., prowadzi roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie niezbędne dla utrzymania należących do Parafii zabytkowych świątyń w dobrym stanie zachowania, poprzedzając je badaniami konserwatorskimi. Z jego inicjatywy w latach 2009-2010 przeprowadzono roboty budowlane w kościele w Przybyszowie. W latach 2011-2012 przeprowadzono roboty budowlane w kościele parafialnym w Sławie, które objęły remont dachu i elewacji, a w 2014 r. odnowiono wnętrze świątyni. W 2009 r. w kościele w Sławie przeprowadzono badania mające na celu ustalenie lokalizacji krypt, co umożliwiło w 2014 r. wykonanie prac porządkowych i badań antropologicznych, które przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o historii miasta i jego dawnych właścicieli. Wszystkie działania inwestycyjne przy zabytkach podejmowane przez ks. Proboszcza prowadzone są zgodnie z zasadami ochrony zabytków.
ks. Marek Walczak
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
Ks. Marek Walczak, pełniąc funkcje proboszcza Parafii w Lubniewicach, a następnie w Międzyrzeczu, przyczynił się do zachowania i utrwalenia substancji zabytkowej należących do nich świątyń. W 1998 r. przeprowadził remont dachu kościoła w Lubniewicach. W 2009 r. rozpoczął remont kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, podczas którego w prezbiterium odsłonięte zostały renesansowe malowidła ścienne. Odtąd Ks. Proboszcz z niezwykłą determinacją rozpoczął gromadzenie środków finansowych, dzięki czemu etapami, w latach 2009-2014 przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie, które doprowadziły do przywrócenia ich dawnych wartości. Równocześnie prowadzone były badania konserwatorskie oraz działalność popularyzatorska w formie wykładów, prezentacji, a także wywiadów prasowych na temat odkrytych polichromii i ich wyjątkowej wartości. Ks. Proboszcz wykazał się również dbałością o zabytki ruchome w międzyrzeckiej świątyni, realizując prace konserwatorskie przy organach piszczałkowych oraz stacjach „Drogi Krzyżowej”.
Ojciec Nikodem Roman Smarz
Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów we Wschowie
Od wielu lat w klasztorze we Wschowie prowadzone są systematycznie prace konserwatorskie i restauratorskie, niezbędne dla utrzymania znajdujących się tam zabytków w dobrym stanie zachowania. Ojciec Nikodem Smarz zaangażuje się w ten proces, koordynując jego przebieg oraz dbając o to, aby poprzedzały je badania konserwatorskie. Wszystkie prace przy zabytkach, podejmowane przez o. Nikodema Smarza, prowadzone są zawsze zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej.
Ojciec  Maciej Krzysztof Olszewski
Zastępca gwardiana Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów we Wschowie
Ojciec Maciej Olszewski wykazuje się wielką dbałością i troską o zabytki, nad którymi sprawuje pieczę. Od 2009 r. z zaangażowaniem przystąpił do trwających nieprzerwanie do dziś działań konserwatorskich dotyczących cennego, zabytkowego wystroju i elementów wyposażenia wschowskiego klasztoru. Prace te poprzedzane są badaniami konserwatorskimi. Dzięki jego zaangażowaniu odnaleziona została koszulka z obrazu św. Józefa z ołtarza bocznego kościoła. W następstwie jej odnalezienia i wykonania w 2014 r. prac konserwatorskich ołtarz odzyskał pierwotną formę. Dobra współpraca o. Macieja Olszewskiego z urzędem ochrony zabytków oraz wykonawcami prac, zapewnia właściwy przebieg prac konserwatorskich.
Pan Michał Jarosiński
dyplomowany konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej
Pan Michał Jarosiński w swym dorobku zawodowym posiada liczne dokonania i realizacje na terenie woj. lubuskiego m.in., w kościołach w Gościkowie–Paradyżu, Nowym Miasteczku, Borowie Wielkim i Siecieborzycach. Prowadził badania konserwatorskie, dokonując odkrycia cennych, nieznanych polichromii, m.in. gotyckich malowideł ściennych w kościołach w Nowym Miasteczku i  Olbrachtowie. Wykazuje się każdorazowo wielką troską o zabytki, w których ochronę angażuje się nie tylko zawodowo, ale także osobiście. Niezwykłe zamiłowanie i podziw dla sztuki dawnych mistrzów, ich artyzmu oraz wirtuozerii technicznej i warsztatowej jest widoczne w realizowanych przez Niego działaniach, podczas których stara się dorównać pod względem artystycznym i warsztatowym twórcom dawnych dzieł, mając jednocześnie za cel nadrzędny przywrócenie zabytkom dawnej świetności, będącej świadectwem działalności dawnych artystów i rzemieślników, co jest możliwe dzięki szerokiej wiedzy, niezwykłej skrupulatności i dbałości o warsztat.
Pan Tadeusz Wojter
Dyrektor Ośrodka Kultury w Trzebiechowie, Członek Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rewaloryzacji dzieł Henrego van de Velde w Polsce.
Pan Tadeusz Wojter jest inicjatorem powstania w Trzebiechowie Izby Regionalnej zbierającej zabytki i archiwalia znajdujące się na terenie gminy Trzebiechów. Gromadzi i chroni przed zniszczeniem dawne księgozbiory, listy i dokumenty rodziny książąt von Reuss. Z jego inicjatywy zabezpieczono XVIII-wieczne zabytkowe pomniki i płyty nagrobne i utworzono lapidarium w Podlegórzu.
W ramach popularyzacji zabytków systematycznie prowadzi wykłady o historii i zabytkach dla dzieci i młodzieży, oprowadza wycieczki i organizuje akcję „Wakacjada”, zabierając młodzież na wycieczki po znanych i nieznanych zabytkach Ziemi Lubuskiej, nadzoruje też prace remontowe w kościele w Klenicy.
Pan Roman Pakuła
społeczny opiekun zabytków, wiceprezes Towarzystwa Bory Dolnośląskie
Pan Roman Pakuła od wielu lat jest czynnie zaangażowany w opiekę nad zabytkami na terenie powiatu żagańskiego. Jest autorem wielu publikacji na temat regionu i zabytków ziemi szprotawskiej. Współtworzył Towarzystwo Bory Dolnośląskie oraz Muzeum Ziemi Szprotawskiej, dla którego ufundował wiele eksponatów. Przyczynił się do uratowania przed zniszczeniem wielu zabytków, interweniował ws. ochrony zabytków archeologicznych, przyczynił się także do zabezpieczenia, zagrożonej kradzieżą, płyty fundacyjnej z pałacu w Suchej Dolnej, która po interwencji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została zdeponowana w Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Jest propagatorem i animatorem wielu spotkań i wycieczek regionalnych po ziemi szprotawskiej.
Pan Robert Narkun
Członek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kulturalno-oświatowego i ochrony zabytków Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu oraz Stowarzyszenia „Raduszczanka”
Pana Robert Narkun angażuje się w pomoc przy wyszukiwaniu, a następnie realizacji programów pomocowych (aż do rozliczenia końcowego konkretnych projektów) w sfinalizowaniu prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych przy kościołach Parafii w Leśniowie Wielkim i sąsiednich Parafii. Dzięki temu udało się pozyskać środki unijne na prace remontowe kościołów: w Drzonowie, Łagowie, Łochowicach, Bobrowicach oraz wiatraka w Leśniowie Wielkim. Pomagał też w przygotowaniu programów edukacyjnych w ramach promocji zabytków Leśniowa Wielkiego. Pan Robert Narkun służył ogromną pomocą właścicielom zabytków. Bez jego zaangażowania nie udałoby się przeprowadzić ww. remontów i przedsięwzięć, co przełożyło się na poprawę stanu zachowania zabytków i ich popularyzację w regionie.
Pan Wiesław Ratajczak
Pan Wiesław Ratajczak służy pomocą merytoryczną i wsparciem organizacyjnym dla właścicieli zabytków, w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich oraz ich koordynacji i rozliczania. Ze szczególnym zaangażowaniem wspiera proboszcza Parafii w Borowie Wielkim. W latach 2009 – 2014 skutecznie aplikował o środki na remont elewacji kościoła w Siecieborzycach, renowację witraży i malowanie wnętrza świątyni oraz na remont elewacji i dachu, prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych oraz remont nawierzchni wokół kościoła w Borowie Wielkim. Współpracował też z młodzieżą, organizując cykliczne konferencje na temat zabytków na terenie gminy Otyń.

Wręczenie odznak nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia ochrony Zabytków, które odbędą się w dn. 15 kwietnia 2015 r. w Rokitnie.
Serdecznie gratulujemy.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content