Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ogłoszenie

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego. Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
– organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
– wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek – w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych;
– prowadzenie badań naukowych, prac studialnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40.000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: jawności, równego traktowania oferentów, konkurencyjności.

4. Termin realizacji zadania: do dnia 31 października 2008r.

5. Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w konkursie ofert.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 31 kwietnia 2008 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra ( liczy się data wpływu do urzędu).

7. Termin wyboru oferty: do 15 maja 2008 r.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. ,,dz. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2008 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości, miejsca oznaczone gwiazdką powinny być odpowiednio wykreślone.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content