Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szkolenie dla samorządowców

W dniu 2 października br. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadziła szkolenie dla samorządowców z powiatu krośnieńskiego w zakresie problematyki ochrony zabytków. Szkolenie odbyło się  przy udziale Jacka Hofmanna Starosty Krośnieńskiego. Szkolenie odbyło się  w Urzędzie Gminy w Maszewie dzięki uprzejmości Dariusza Jarocińskiego Wójta Gminy Maszewo.
 

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  1. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych, plany opieki nad zabytkami i ewidencja zabytków),
  2. Problematyka ochrony zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego,
  3. Problematyka ochrony zabytków na przykładach z terenu powiatu krośnieńskiego.

Szkolenie miało na celu przypomnienie o obowiązkach ciążących na samorządzie terytorialnym, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), w tym w szczególności wynikających z: 

  • art. 87 ww. ustawy, który nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami,
  • art. 22 ww. ustawy, który zobowiązuje odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • art. 88 ww. ustawy, w związku z  Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153), które nakłada na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów obowiązek opracowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.


 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content