Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Drzonów – Pałac

Pałac usytuowany jest w centrum wsi, po północnej stronie lokalnej drogi ze Świdnicy do Leśniowa Wielkiego. Budynek zlokalizowano w południowej części zespołu pałaco­wo-parkowego. Jego sąsiedztwo od północnego-wschodu stanowi park z małym stawem, od wschodu teren kościoła, a od południa droga ze Świdnicy do Leśniowa Wielkiego. Po zachodniej stronie pałacu znajduje się teren ekspozycji muzealnej.

Od początku XVII do połowy XIX wieku wieś Drzonów (niem. Schlesisch Drehnow) nale­żała do rodu von Misitschek. W 1. poł. XIX wieku nieznany z imienia przedstawiciel rodu rozpoczął budowę pałacu. Obiekt ukończono w 1816 roku. Obok pałacu – po jego północ­no-wschodniej stronie urządzono okazały ogród krajobrazowy ze stawem. Północną i za­chodnią część założenia tworzyło podwórze gospodarcze – od wschodu, zachodu i północy otoczone zabudową folwarczną, ciągnącą się wzdłuż granicy założenia, aż do głównej drogi. W 1845 roku dobra należały do trzech małoletnich braci von Misitschek. W 1853 roku posiadłość nabył Leonard von Klinckowström, a po nim odziedziczył ją syn – Ernst Carl urn von Klinckowström, późniejszy królewski szambelan, tajny radca rządowy i dłu­goletni starosta powiatu zielonogórskiego. Von Klinckowström zawiadywał dobrami do 1902 roku. Z jego inicjatywy w 1868 roku przebudowano pałac, o czym świadczy dru­gi człon napisu „MDCCCLXVIII” umieszczonego w fasadzie, w trójkątnym naczółku wieńczącym pseudoryzalit. W 1902 roku majątek przeszedł na własność Willibalda hra­biego von Schmettow, generała brygady i dowódcy dwunastej brygady kawalerii w Nysie. Po śmierci hrabiego posiadłość przejęła jego żona Maria – hrabina von Schmettow, córka urna von Klinckowströma. Po śmierci Marii, do końca II wojny światowej, w imieniu spadkobierców majątkiem zarządzał hrabia Gottfried von Schmetow.

Rezydencja, ukończona w 1816 roku, wzniesiona została na planie prostokąta jako budow­la dwukondygnacyjna, nakryta dwuspadowym dachem z naczółkami. Forma i wystrój ar­chitektoniczny ukształtowane zostały w stylu klasycystycznym. W 1868 roku pałac pod­dano przebudowie w celu nadania mu bardziej reprezentacyjnego wyglądu. Od południa, wschodu i zachodu dostawiono aneksy oraz zmieniono wystrój środkowej partii elewacji północnej. Bryłę pałacu od północy wzbogaca pozorny ryzalit zamknięty trójkątnym na­czółkiem, w którym umieszczono napis: „Aº=MDCCCXVI-MDCCCLXVIII” i mono­gram „TK”. W parterze znajduje się dawne główne wejście do pałacu z półkolistym tara­sem i prowadzącymi z ogrodu schodami lustrzanymi. Boczną elewację wschodnią urozma­ica dwukondygnacyjna dobudówka oparta na planie prostokąta z wysuniętym przed lico trójbocznym ryzalitem, nakryta dachem płaskim. Elewację południową akcentuje central­nie usytuowany pięcioboczny ryzalit nakryty płaskim dachem. W przyziemiu ryzalitu mie­ści się główne wejście do budynku. W osi elewacji zachodniej znajduje się prostokątny wy­kusz zwieńczony tralkową balustradą balkonu. Wystrój architektoniczny elewacji tworzą gzymsy, obramienia otworów okiennych i drzwiowych oraz lizeny i pilastry.

Po wojnie majątek przejął Skarb Państwa. Od 1945 roku w pałacu mieściła się szkoła wraz z mieszkaniami nauczycieli oraz biura Gminnej Samopomocy Chłopskiej. W 1973 roku obiekt przejęło Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na magazy­ny zbiorów archeologicznych. Od lat 80. XX wieku pałac wraz z parkiem wykorzystywany jest na potrzeby Lubuskiego Muzeum Wojskowego. W latach 1976-1984 przeprowadzono remont budynku, w trakcie którego zniszczono historyczny wystrój i wyposażenie wnętrz. Również elewacje pozbawiono resztek oryginalnej dekoracji architektonicznej, zastępując ją nowym detalem, o mocno uproszczonym wykroju.

Zobacz również

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Sobolice, gm. Przewóz, pow. żarski – kościół filialny pw . Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wzniesiony w 1865 jako ewangelicki, w stylu neoromańskim, jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z półkolistą absydą od wschodu

Skip to content