Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Klępsk – prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele fil.

Od połowy lipca br.  w  zabytkowym kościele filialnym pw.  Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w  Klępsku trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy  ołtarzu głównym i ambonie. Usytuowany w prezbiterium kościoła ołtarz główny należy do  najcenniejszych zabytków świątyni. Jego  najstarsze elementy w  postaci szafy środkowej, skrzydeł wraz  z  figurami apostołów i  świętych pochodzą z  około 1400  r. Centralna figura Marii z  Dzieciątkiem oraz  towarzyszące jej  rzeźby aniołów pochodzą z  około 1485  r., a  malowidło ze  sceną Zwiastowania, zdobiące rewersy skrzydeł, powstało na  pocz.  XVI  w. W  1610  r. ołtarz wzbogacono o  predellę z  malowaną sceną Ostatniej Wieczerzy i  zwieńczenie z  rzeźbioną grupą Ukrzyżowania. Natomiast usytuowana po  południowej stronie ołtarza ambona została ufundowana w  1614  r. przez  rodzinę von  Kalckreuth.
W  latach 90.  XX  w. większość wystroju i  wyposażenia świątyni poddano zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. Prace prowadzili studenci z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu pod  kierunkiem dr  D.  Markowskiego. Jednak z  uwagi na  ograniczone środki finansowe nie  objęły one  wówczas ołtarza głównego i  ambony. Obecnie stwierdzono, że  najpilniejszą potrzebę stanowi konserwacja tych  zabytków, które  należą do  najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła. Z  tego  też  względu w  2012  r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił  się do  ks.  O.  Banasia proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w  Łęgowie o  podjęcie starań mających na  celu kontynuację prac konserwatorskich nad  wyposażeniem zabytkowego kościoła w  Klępsku. W  tym  celu nawiązano współpracę z  dr.  Peterem Schabe z  Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury zs.  w  Görlitz (Deutsch-Polnisch Stiftung Kulturpflege und  Denkmalschutz). Fundacja działa na  rzecz zbliżenia Polski i  Niemiec na  polu ochrony zabytków. Jej  założycielami byli  uznani historycy sztuki i  konserwatorzy prof.  A.  Tomaszewski i  prof.  G.  Kiesow. Fundacja pozyskuje środki finansowe na  prowadzenie remontów i  prac konserwatorskich w  priorytetowych dla  polsko-niemieckiego i  europejskiego dziedzictwa kulturowego zabytkach, jak  np.  kościół Pokoju w  Świdnicy, czy  kościół cystersów w  Henrykowie.
Wystrój i  wyposażenie kościoła w  Klępsku  pochodzi w  większości z  XVI i  XVII  w. i  stanowią jeden z  najcenniejszych zespołów sztuki protestanckiej zachowanych na  terenie Polski. Prace konserwatorskie przy  ołtarzu głównym i  ambonie podyktowane są  złym stanem zachowania zabytków, co  potwierdziły oględziny, podczas których potwierdzono aktywność żerowania owadów przez co  m.in.  silnemu osłabieniu ulega stabilność konstrukcyjna zabytków . Aktywność tych  owadów powoduje również odspajanie zaprawy wraz  z  warstwą malarską od  podłoża, co  powoduje degradację warstwy malarskiej. Starania ks.  O.  Banasia zwieńczone zostały sukcesem. Całość kosztów związanych z  pracami oszacowano na  106.336 zł. Największą część, bo  60.000  zł dofinansuje Fundacja Niemiecko–Polska w  Görlitz (środki pozyskane od rządu REpubliki Federalnej Niemiec). Dotacje celowe na  konserwację tych  zabytków przekażą też  m.in.:  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego –  25.000  zł, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansuje te  prace kwotą 10.000  zł, zaś  Gmina Sulechów – kwotą 8.200 zł. Natomiast resztę w  kwocie 3.136 zł  pokryje Parafia Rzymskokatolicka w  Łęgowie.
Prace prowadzone są  przez  prof.  dr  hab.  Dariusza Markowskiego z  Uniwersytetu im.  M. Kopernika w  Toruniu.

 

 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content