Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Dotacje na 2006 rok

DOTACJE CELOWE w 2006 roku NA ZADANIE ZLECONE UPRAWNIONYM PODMIOTOM – ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, NIE BĘDĄCYM JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert

1) Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

  • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,
  • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek – w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,
  • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,- zł.

3) Zasady przyznawania dotacji: jawności, równego traktowania oferentów, konkurencyjności.

4) Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2006 r.

5) Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w konkursie ofert.

6) Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 15 czerwca 2006 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra ( liczy się data wpływu do urzędu)

7) Termin wyboru oferty: do 15 lipca 2006 r.

8) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. ,,d” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania. Oferty realizacji zadania publicznego w 2006 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content