Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to  największe w  Europie wydarzenie o  charakterze społecznym i  edukacyjnym promujące zabytki. Tzw.  „Dni otwartych zabytków” zorganizowano po  raz pierwszy we  Francji w  1984  r. Ich  ideą było  udostępnienie zwiedzającym zabytków, do  których  dotąd był  ograniczony dostęp. Ponieważ spotkało  się to  z  ogromnym społecznym zainteresowaniem, w  1991  r. Rada Europy ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa, które  odbywają  się odtąd  we  wszystkich krajach europejskich we  wrześniu każdego roku. Polska włączyła  się do  tej  akcji już  w  1993  r. W  ramach obchodów  udostępniane są  dla  szerokiej rzeszy zwiedzających zabytki, odbywają  się festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, konferencje naukowe  itp.
We  wrześniu 2012  r. już  po  raz  dwudziesty w  Polsce obchodzone są  Europejskie Dni Dziedzictwa. Tematem tegorocznych inicjatyw są  „TAJEMNICE CODZIENNOŚCI”. Jak  uzasadniono jego  znaczenie na  stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.gov.pl): "Tajemnice codzienności mają przywołać spojrzenie na  dziedzictwo niematerialne, które  jest  kwintesencją bycia tu  i  teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i  historyczną, która  jest  podstawą dla  każdego człowieka do  określenia własnej tożsamości”.
Ogólnopolskie obchody EDD odbyły  się w  dniu 8  września w  skansenie w  Maurzycach. W  tym  samym dniu zorganizowane zostały również wojewódzkie obchody EDD w  Muzeum Etnograficznym w  Zielonej Górze zs.  w  Ochli. Współorganizatorem imprezy był  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze. Pani Irena Lew Dyrektor Muzeum Etnograficznego oraz  dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przywitały gości a  wśród nich Panią Brygidę Grzybowicz, która  reprezentowała Wojewodę Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego, oraz  ks.  Andrzeja Ignatowicza, który  przybył na  uroczystość w  imieniu J.E.  Ks.  Biskupa dr  Stefana Regmunta. Podziękowano za  przybycie konserwatorom, regionalistom, właścicielom zabytków oraz  przedstawicielom organizacji pozarządowych i  środowisk wspierających ochronę zabytków. W  oficjalnej części programu wręczono nagrody ustanowione przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Za  propagowanie zabytków województwa lubuskiego”. W  tegorocznej edycji laureatami nagrody zostali:

  • Pan Zdzisław Szymański, który  jest  współzałożycielem Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w  Zielonej Górze, działającego od  1992  r. Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i  edukacyjnej szczególnie wśród młodzieży. W  okresie 20  lat zrealizowało ono  84  międzynarodowe projekty, w  których wzięło udział 8  tys.  osób. Przy  realizacji projektów współpracuje z  organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i  kultury, mniejszościami narodowymi oraz  samorządami. Szczególną rolę w  tej  współpracy pełni Muzeum Etnograficzne w  Ochli. Zakres  współpracy obejmuje m.in.: warsztaty edukacyjne w  zakresie dziedzictwa kulturowego polsko-niemieckiego pogranicza, zanikających zawodów, rękodzieła ludowego i  tradycyjnych zajęć w  gospodarstwie chłopskim w  celu realizacji celów integracyjno-edukacyjnych. Łącznie wzięło w  nich udział ponad 1000  osób z  Polski, Niemiec i  Ukrainy;  międzynarodowy wolontariat –  3  projekty realizowane w  latach 2008-2010 przy  rekonstrukcji chaty z  Kargowej, zadaszenia wyspy muzealnej, przeprowadzeniu 40  wywiadów i  opracowania wystawy pt.  ”Ocalić pamięć”, inwentaryzacja zbiorów Muzeum, naprawy sprzętu, prace przy  małej architekturze i  odnawianiu rzeźb.  Łącznie przez  62  dni pracowało 52  osoby z  Polski, Niemiec i  Ukrainy.
  • Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych
    Stowarzyszenie przygotowuje dokumentację i  pozyskuje środki finansowe na  prace konserwatorskie przy  zabytkach, m.in.  pmagało przy  konserwacji manierystycznego ołtarza i  ambony przeniesionych z  kaplicy zamkowej w  Żarach.   Prowadzi działalność wydawniczą. Wydało m.in.:  monografię o  miejscowym kościele parafialnym  /2005/, książkę na  temat tradycji szklarstwa w  Żarach-Kunicach  /2006/, publikację dotyczącą barokowego pałacu myśliwskiego Erdmanna  II von  Promnitz  w  Żarach /2007/, książkę „Kunice piórem i  obiektywem”   /2010/. Ponadto wydany został kalendarz i  folder poświęcony historii zabytków Kunic. Wspomaga finansowo wiele przedsięwzięć miejscowych jednostek oświatowych. Na  terenie dzielnicy Kunice /m.  Żary/ inspiruje i  prowadzi przedsięwzięcie współfinansowane przez  budżet miasta jako  tzw.  inwestycje wspólne.

     

B.  Bielinis-Kopeć przypomniała też  o  godnych pochwały postawach osób, które  w  roku ubiegłym zgłosiły dokonane przypadkowo odkrycia skarbów, za  które  Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego przyznał w  tym  roku nagrody pieniężne. Otrzymali je:  Pan Piotr Łukaszewicz, Pan Artur Przegaliński, Pan Jerzy Raniś, Pan Zbigniew Rosiński i  Pan Mariusz Sadowski, którzy  odkryli skarb z  Marcinowic oraz  Pan Adam Ryznar, który  odkrył skarb z  Bieszkowa.
Bogaty program obchodów obejmował m.in.  prezentację działań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na  rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa  lubuskiego i  wspierania inicjatyw obywatelskich w  jego  ochronnie, działalność Muzeum Etnograficznego w  Ochli na  polu budowania tożsamości mieszkańców regionu oraz  przybliżenie społecznej inicjatywy na  rzecz odbudowy fary w  Gubinie, która  stanowi przykład integracji mieszkańców po  polskiej i  niemieckiej stronie granicy. W  trakcie spaceru po  skansenie uczestnicy imprezy zapoznali  się z  ideą ścieżek tematycznych (zwiedzanie zabytków połączone z  opowieściami o  codzienności dawnych czasów), wzięli udział w  przeglądzie kona etnograficznego oraz  próbie zespołu folklorystycznego.

 

 


 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content