Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zapraszamy do zgłoszeń tematów na konferencję „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu (…)”

Zapraszamy do zgłoszeń tematów na konferencję „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” (Zielona Góra 5-6.11.2009 r.). Szczegółowe informacje poniżej…

Szanowni Państwo,

1. Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie obszary Niemiec, w tym terytorium określane dziś jako Środkowe Nadodrze zostały włączone do Polski. Wśród wielu aspek­tów kształtowania „od nowa” codziennej rzeczywistości na tych terenach, mieści się również proble­matyka akceptacji społecznej zastanego tu dziedzictwa kulturowego, która pozostaje istotnym czyn­nikiem nie tylko dla grona specjalistów z zakresu historii, ochrony zabytków, muzealnictwa, archiwi­styki, ale także wyznacza szereg elementów będących czynnikiem kształtującym lokalną tożsamość, współczesne procesy regionotwórcze itp. Dowodem na to są chociażby aktualnie realizowane inicja­tywy samorządowe odwołujące się do kwestii lokalnego dziedzictwa oraz tożsamości, które mają na celu tworzenie produktów promocyjnych, marketingowych.
W literaturze wielokrotnie podejmowano tą problematykę, niemniej fakt, że nadal mamy do czynienia z owym procesem, a także wyraźnym zapotrzebowaniem na tego typu badania w rozumie­niu praktycznym, skłania do ciągłego wznawiania tego rodzaju rozważań ukazujących coraz to now­sze fakty i poglądy obrazujące wspomniane tu zjawiska.Oswajanie obcego kulturowo dziedzictwa w percepcji społecznej na Środkowym Nadodrzu jest nadal zjawiskiem dynamicznym.

W oparciu o powyższe przesłanki Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Regionalistów Środ­kowe Nadodrze ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” Konferencja od­będzie się w dniach 5-6 listopada 2009 roku w Zielonej Górze.

Celem konferencji obok próby zobrazowania powyższych kwestii, jest próba odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu społecznej adaptacji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tle zjawisk politycznych począwszy od roku 1945 do chwili obecnej.

Wśród licznych treści mieszczących się w podjętej problematyce chcielibyśmy szczególną uwagę zwrócić na następujące zagadnienia:
– kształtowanie się oraz działalność służb konserwatorskich po II wojnie światowej na obsza­rze Środkowego Nadodrza;
–  muzealnictwo wobec spuścizny kulturowej Środkowego Nadodrza;
–   stosunek władz centralnych i lokalnych wobec dziedzictwa kulturowego, aspekty prawne na tle stosunków wewnętrznych i międzynarodowych wobec kierunków polityki historycznej;
– postawy społeczne – stosunek wobec dziedzictwa obcego i własnego na tle zjawisk politycz­nych i gospodarczych;
–  dziedzictwo materialne i niematerialne – losy zespołów zabytkowych, spuścizna archiwalna    i biblioteczna, nazewnictwo, proza ludowa;
–   tożsamość lokalna, a procesy regionotwórcze w aspekcie akceptacji dziedzictwa kulturowego.

Liczymy również na Państwa propozycje wystąpień, które uzupełnią i wzbogacą propono­wane treści przewodnie konferencji.

Proponowane tytuły wystąpień oraz krótkie streszczenia ok. 10-15 zdań prosimy nadsyłać na wskazane poniżej adresy do końca marca 2009 roku. Po zebraniu proponowanych wystąpień poin­formujemy Państwa najpóźniej do końca kwietnia 2009 roku o dalszych szczegółach dotyczących kon­ferencji. Już teraz informujemy, że materiały ogłoszone na konferencji zostaną przygotowane w for­mie  recenzowanej publikacji książkowej, planowanej na rok 2010.

Zgłoszenia (z dopiskiem: Konferencja-zabytki) prosimy kierować na wskazane adresy:           

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
www.lwkz..pl

Z dopiskiem: Konferencja-zabytki
Stowarzyszenie Regionalistów
Środkowe Nadodrze
Wyszanowo 65
66300 Międzyrzecz  marcelitureczek@interia.pl  lub aka@aka.com.pl

Załącznik
 

Zobacz również

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd

Kożuchów – promocja publikacji

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na promocję publikacji posesyjnej poświęconej miejscowościom Broniszów i Radwanów

Table of Contents

Skip to content