Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Gubin – konferencja

W  dniach 31  maja – 2  czerwca 2012  r. w  Gubinie odbyła  się międzynarodowa konferencja naukowa pt.  „Społeczeństwo obywatelskie a  ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”. Zorganizowana została przez  Gminę Gubin, Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze i  Uniwersytet Europejski Viadrina we  Frankfurcie nad  Odrą, we  współpracy z  Polskim i  Niemieckim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
Główne tematy konferencji dotyczyły realiów, szans i  zagrożeń zabytków na  pograniczu polsko-niemieckim w  aspekcie historycznym, prawnym, ekonomicznym i  społecznym. Sytuację dziedzictwa kulturowego woj.  lubuskiego przybliżyła dr  B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wśród licznych referentów obecna była  E. Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która  przybliżyła historię odbudowy fary w  Chojnie. Podnoszono również zagadnienia społecznej akceptacji dziedzictwa kulturowego pogranicza oraz  inicjatyw obywatelskich na  rzecz ich  ochrony, ilustrowane licznymi przykładami działań konserwatorskich w  zabytkach sakralnych i  rezydencjonalnych. Przystąpienie Polski do  Unii Europejskiej stworzyło możliwości uczestnictwa obywateli w  wielu inicjatywach m.in.  o  charakterze kulturalnym. Nastąpiło zbliżenie gospodarcze i  kulturowe regionów na  pograniczu, podjęto szereg wspólnych inicjatyw, m.in.  w  oparciu o  dotacje unijne. Ta  pozytywna transformacja wyzwoliła szereg inicjatyw dotykających szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego. Nieprzypadkowo na  miejsce konferencji wybrano Gubin. Działania podejmowane w  ostatnich latach wokół ruin fary gubińskiej ukazują możliwości jakie  daje transgraniczna współpraca w  oparciu o  zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Stanowią też  wzorcowy przykład międzynarodowej współpracy na  polsko-niemieckim pograniczu oraz  integracji  mieszkańców polskiego Gubina, jak  i  niemieckiego Guben.
Konferencja spotkała  się z  ogromnym zainteresowaniem, czego  dowodzi udział bez  mała 130 osób z  Polski i  Niemiec. Stworzyła płaszczyznę dla  wymiany doświadczeń i  poglądów w  obszarze problematyki dziedzictwa kulturowego na  pograniczu polsko-niemieckim pomiędzy przedstawicielami świata kultury, nauki oraz  konserwatorami zabytków a  społecznikami i  regionalistami. Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić również pocysterski zespół klasztorny w  Neuzelle, kościół w  Bieczu, zespoły pałacowo-parkowe w  Brodach i  Branitz. Uznano, iż  temat społecznej aktywizacji na  rzecz opieki nad  zabytkami w  regionach przygranicznych warto kontynuować w  przyszłości.

 


 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content