Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

KOMUNIKAT Od 16.03.2022 r. Powiat Zielonogórski przejmie niektóre kompetencje z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Powiat Zielonogórski uprzejmie informujemy, że z dniem 16.03.2022 roku wnioski z terenu powiatu zielonogórskiego, z wyłączeniem spraw dotyczących:
1)    inwestycji własnych Powiatu Zielonogórskiego;
2)    zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowiących mienie Powiatu Zielonogórskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji, postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Zielonogórski;
3)    rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie;
4)    poszukiwań zabytków, badań archeologicznych, przekazywania zabytków archeologicznych do muzeum oraz wydawania pozwoleń i uzgodnień dotyczących zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru;
5)    wnioskowania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagród za znalezienie zabytku, albo odkrycie lub znalezienie zabytku archeologicznego;  
6)    pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także – na wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
7)    pozwoleń na sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących cmentarzami ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
8)    zabytków nieruchomych sakralnych wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne;
9)    zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości
(w szczególności wieże mieszkalne, zamki w granicach obwarowań, dwory, pałace, parki i folwarki);
10)    stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków;
11)    kurhanów, grodzisk, gródków stożkowatych, podwodnych stanowisk archeologicznych;
12)    ratuszy i obwarowań miejskich;
13)    zabytków ruchomych;
14)    wydawania decyzji nakazujących właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie zabytku lub nieruchomości o cechach zabytku na czas niezbędny do przeprowadzenia badań tego zabytku;
15)    przyjmowania zgłoszeń o odkryciu zabytków archeologicznych oraz o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także prowadzenia oględzi i wydawania decyzji w tych sprawach;
16)    opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu powiatu zielonogórskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
17)    gminnych ewidencji zabytków oraz opiniowania programów opieki nad zabytkami;
18)    uzgadniania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
19)    opiniowania likwidacji cmentarzy, wydawania pozwoleń na przeniesienie zabytków z likwidowanych cmentarzy, dokonywania uzgodnień z powiatowym inspektorem sanitarnym w odniesieniu do grobów i cmentarzy objętych formą ochrony zabytków wskazaną w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5.

Dane kontaktowe

Link do Porozumienia z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content