Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Myszęcin – Pałac

Wieś Myszęcin położona jest niespełna 10 km od Świebodzina w kierunku Poznania, po północnej stronie głównej trasy Świecko-Poznań. Zespół pałacowo-parkowy zajmuje po­łudniowo-wschodnią część wsi.

Własność wsi Myszęcin udokumentowana jest od 1465 roku, kiedy to należała do Hannu­sza Logi, a w trzydzieści lat później do Kaspra, Łukasza i Jana, przypuszczalnie potomków Ericha von Lessen, komendanta zamku świebodzińskiego, którzy posiadali także Wilko­wo i Mostki. Prawdopodobne jest, że już za czasów najsłynniejszego starosty świebodziń­skiego Maksymiliana von Knobelsdorff (1540-1609) dobra ziemskie w Myszęcinie były we władaniu rodu von Knobelsdorff, jednak jest to potwierdzone dokumentami dopie­ro za czasów jego syna Johana Georga (urzędującego na zamku świebodzińskim w latach 1614-1637). Następnym właścicielem jest jego syn i kolejny komendant zamku świebo­dzińskiego w latach 1637-1674, Caspar Sigismund. W początku XVIII wieku dobra tutej­sze nabywają Szlichtyngowie z Rzeczycy (Caspar Alexander Ernst z Myszęcina). W XVIII wieku ma tu swe posiadłości także ród von Troschke. Z tego czasu pochodzi barokowy spi­chlerz zlokalizowany w sąsiedztwie pałacu. Przyjmuje się, że w końcu tego stulecia w połu­dniowo-zachodniej części wsi założono park. Należy w związku z tym przypuszczać, że już wtedy istniała siedziba właścicieli. Na początku XIX wieku von Szlichtyngowie sprzeda­li dobra w Myszęcinie. W roku 1842 Myszęcin zakupił zamieszkujący dotąd okolice Słu­bic dr Paul Ernest Jablonsky, przeprowadzając się tu w roku 1847. Najprawdopodobniej w tym czasie z jego inicjatywy powstała lub została przebudowana istniejąca tu obecnie rezydencja. Nastąpiło też nowe zagospodarowanie parku. Neoklasycystyczny pałac, któ­ry w literaturze datowany jest na połowę XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku zo­stał rozbudowany o parterowe dobudówki. Po II wojnie światowej zespół pałacowo-parko­wy wraz z folwarkiem przeszedł na własność Skarbu Państwa. Początkowo działała tu Rol­nicza Spółdzielnia Produkcyjna, a od lat 60. PGR, wykorzystując pałac na pomieszczenia mieszkalne i biurowe. W latach 1968 i 1975 przeprowadzono – zakrojone na szeroką skalę – prace remontowo-adaptacyjne, których wynikiem była m.in. likwidacja ganku zdobiące­go wejście główne i osłaniającego frontowe schody, likwidacja części detalu architektonicz­nego elewacji w postaci obramień okien, boniowania, przebudowa ozdobnego ogrodzenie i usunięcie wiekowych drzew ocieniających fronton obiektu, które widoczne są jeszcze na zdjęciach z połowy lat 60. XX wieku. Nie przetrwały też żadne elementy wystroju i wy­posażenia wnętrza. Obecnie pałac wraz z parkiem i folwarkiem, po sprzedaży na początku XXI wieku przez zarządzającą nim od 1993 roku Agencję Własności Rolnej Skarbu Pań­stwa, znajduje się w rękach prywatnych. Na terenie zespołu trwają prace rewaloryzacyjne.

Zespół pałacowy w Myszęcinie składa się zajmującego jego wschodnią część parku, póź­noklasycystycznego pałacu, trzech podwórzy gospodarczych, z których zachodnie mieści barokowy spichlerz i duży staw oraz kolonii domów mieszkalnych. Zlokalizowany w cen­trum założenia pałac jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta o wysunię­tych na osiach dłuższych boków ryzalitach. Do krótszych boków przylegają prostokątne przybudówki. Dwukondygnacyjną bryłę ustawioną na wysokim podpiwniczeniu, nakrywa kleszczowo-płatwiowa więźba dwuspadowego dachu, krytego dachówką karpiówką. Parte­rowa przybudówka północna i dwukondygnacyjna przybudówka południowa, nakryte są dachami dwuspadowymi. Tynkowane elewacje o regularnie rozmieszczonych, prostokąt­nych oknach ozdobiono rytmicznie skromnym detalem architektonicznym w postaci pila­strów, lizen i gzymsów. Centralne, trzyosiowe ryzality elewacji frontowej i ogrodowej, za­mknięte trójkątnymi naczółkami z oculusem, mieszczą wejścia główne do pałacu.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content