Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Najlepsza Renowacja Stolarki 2007

IV EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2007”

R e g u l a m i n 1 .

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w województwie lubuskim. Konkurs promuje: wzorcowe wykonawstwo robót konserwatorskich, dbałość o zachowanie pierwotnych walorów stolarki.

2. Przedmiot i zakres konkursu Przez "RENOWACJĘ" rozumie się działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; Do konkursu można zgłaszać stolarkę okienną i drzwiową, której renowację ukończono pomiędzy 30.05.2006r. a 30.06.2007r. Jury może wnioskować o nagrody specjalne, za szczególne dokonania .

3. Zasady uczestnictwa.

3.1 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzone prace przy zabytku.

3.2 Konkurs dotyczy stolarki w obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

3.3 Prawo udziału w konkursie przysługuje właścicielowi lub posiadaczowi zabytku (w przypadku współwłaścicieli wniosek winni złożyć wszyscy współwłaściciele zabytku). Zgłoszenia obiektu dokonuje się na wzorach określonych w zał. nr 1do niniejszych warunków.

3.4.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia obiektu i dokumentacji wizytującemu jury.

4. Organizacja konkursu.

4.1 Organizatorem konkursu jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra tel. (068) 324-74-11, 324-73-90, fax (068) 325-37-45 e-mail: wosozzg@post.pl

4.2 Organizator powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem Kamili Domagalskiej Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące konkurs i jego laureatów.

4.3 Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów .

4.4 Do obowiązków Jury należy dokonanie oceny wszystkich zgłoszonych do Konkursu obiektów, wskazanie nagród i wyróżnień. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków i zatwierdzony przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

5. Kryteria oceny . – Poziom rozwiązań techniczno-technologicznych procesu renowacji – Osiągnięte efekty konserwatorskie. – Możliwe jest także zastosowanie dodatkowych kryteriów.

6. Tryb dokonywania oceny zgłoszonych realizacji.

6.1. Postępowanie jest dwuetapowe. etap I – postępowanie polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego obiekt do konkursu. O decyzji uczestnicy są powiadamiani pisemnie lub telefonicznie w terminie 5 dni od daty zgłoszenia etap II -ocena obiektu na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz w miarę potrzeby – wizji lokalnej. O wynikach tego etapu Jury Konkursowe powiadamia uczestników konkursu.

6.2. Organizator konkursu promuje jego laureatów przez: – informacje prasowe, – prezentację uczestników konkursu w ”Lubuskich Materiałach Konserwatorskich” – prezentacja na stronach internetowych urzędu

7. Zgłoszenie powinno zawierać. – deklarację przystąpienia do konkursu – podstawowe dane charakteryzujące inwestycję (wzór w załączniku nr 1)

– opis techniczny oraz zdjęcia stolarki po renowacji oraz z okresu przed renowacją ( w miarę posiadania) Niedopełnienie jednego z tych warunków dyskwalifikuje zgłoszenie. Zgłoszenie należy przysłać na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra z dopiskiem "RENOWACJA STOLARKI – KONKURS" Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych związanych z Konkursem.

8. Termin zgłoszeń upływa dnia 30.07.2007r .

9. Laureaci konkursu. Zgłoszone realizacje będą oceniane w dwóch kategoriach: stolarka okienna i stolarka drzwiowa.

W konkursie przewiduje się dwa stopnie uznania. Nagroda I stopnia oznacza otrzymanie tytułu " Najlepsza renowacja stolarki 2007" oraz 1000 zł Nagroda II stopnia ma charakter honorowy i oznacza przyznanie dyplomu wyróżnienia w każdej kategorii Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł " Najlepsza renowacja stolarki 2007" oraz prawo używania tytułu " Najlepsza renowacja stolarki 2007" w swoich materiałach promocyjno – reklamowych. W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania renowacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu " Najlepsza renowacja stolarki" w poszczególnych kategoriach.

10. Postanowienia ogólne. Orzeczenia Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content