Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Powiatowy Konserwator Zabytków w Żaganiu

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Powiat Żagański  uprzejmie informujemy, że z dniem 31.12.2022 roku wnioski z terenu powiatu żagańskiego,

z wyłączeniem spraw dotyczących:
1) inwestycji własnych Powiatu Żagańskiego;
2) zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowiących mienie Powiatu Żagańskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji, postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Żagański;
3) rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie;
4) poszukiwań zabytków, badań archeologicznych, przekazywania zabytków archeologicznych do muzeum oraz wydawania pozwoleń i uzgodnień dotyczących zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru;
5) wnioskowania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagród za znalezienie zabytku, albo odkrycie lub znalezienie zabytku archeologicznego;
6) pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także – na wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
7) pozwoleń na sprzedaż, zamiana, darowizna lub dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących cmentarzami ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
8) zabytków nieruchomych sakralnych, miejsc posakralnych oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne, wraz z historycznym otoczeniem integralnie związanym z ww. zabytkami i miejscami;
9) historycznych plebanii;
10) zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (w szczególności wieże mieszkalne, zamki w granicach obwarowań, dwory, pałace, parki i folwarki);
11) stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków;
12) kurhanów, grodzisk, gródków stożkowatych, fortyfikacji ziemnych, podwodnych stanowisk archeologicznych;
13) ratuszy i obwarowań miejskich;
14) dzwonnic,
15) terenów dawnych obozów pracy przymusowej,
16) zabytków ruchomych;
17) terenu zespołu urbanistycznego miasta Żagań w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1,
18) terenu zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 2,
19) wydawania decyzji nakazujących właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie zabytku lub nieruchomości o cechach zabytku na czas niezbędny do przeprowadzenia badań tego zabytku;
20) przyjmowania zgłoszeń o odkryciu zabytków archeologicznych oraz o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także prowadzenia oględzin i wydawania decyzji w tych sprawach;
21) opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu powiatu żagańskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
22) gminnych ewidencji zabytków oraz opiniowania programów opieki nad zabytkami;
23) uzgadniania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
24) opiniowania likwidacji cmentarzy, wydawania pozwoleń na przeniesienie zabytków z likwidowanych cmentarzy, dokonywania uzgodnień z powiatowym inspektorem sanitarnym w odniesieniu do grobów i cmentarzy objętych formą ochrony zabytków wskazaną w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu
Link do Porozumienia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Żagańskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż z dniem wejścia w życie porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Żagańskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Żagańskim zostało rozwiązane porozumienie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Żagań niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Żagań.

 

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content