Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum

Załącznik
do Zarządzenia nr 9 /2005
z dnia 8 grudzień 2005 r.
Lubuskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze

Regulamin

udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz


I

§ 1. Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystania zasobów dokumentacyjnych będących w posiadaniu i objętych inwentarzami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp.

§ 2. W skład zasobów wchodzi zbiór dokumentów zabytków, na który składa się dokumentacja konserwatorska, historyczna, ikonograficzna i inwentaryzacyjna oraz teczki obiektowe zabytków zawierające korespondencję powstałą w wyniku działalności Urzędu.

§ 3. Zbiór dokumentów zabytków oznacza dokumentację nie posiadającą charakteru korespondencji ( w formie zwartej lub na nośnikach elektronicznych) z zakresu ochrony zabytków, dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, taką jak: studia historyczno- urbanistyczne, historyczno – architektoniczne, dokumentacja techniczna zabytków, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne( AZP, architektury, ruchomych, cmentarzy), ewidencje parkowe i cmentarzy, materiały kartograficzne, negatywy, pozytywy

§ 4. Teczki obiektowe zawierają korespondencję dotyczącą zabytków powstałą w wyniku działalności Urzędu ( zalecenia konserwatorskie, decyzje, pozwolenia, opinie itp.)

§ 5. Przez korzystanie z dokumentacji rozumie się nieodpłatne udostępnianie jej do wglądu oraz umożliwienie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji dla celów służbowych, urzędowych i naukowo-badawczych.

II

§ 6. Zasoby archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udostępnia się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach, po uprzednim złożeniu zamówienia.

§ 7. Poszukiwanie akt i dokumentacji w archiwum dokonuje wyłącznie pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp.

III

§ 8. Korzystanie z dokumentacji przez instytucje, placówki naukowo-badawcze oraz obywateli
wymaga każdorazowo zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Kierownika Delegatury),jego zastępcy lub osoby upoważnionej przez niego do wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji.

§ 9. Karty ewidencyjne zabytków architektury i ruchomych mogą być udostępniane wyłącznie właścicielom tego zabytku, a innym osobom za zgodą właściciela tego zabytku ( nie dotyczy to kart obiektów nieistniejących, kart zespołów budowlanych).

§ 10. Teczki obiektowe zawierające korespondencję udostępnia się wyłącznie właścicielom danego zabytku oraz na żądanie policji, sądów, prokuratury, Straży Granicznej i administracji celnej.

§ 11. Ubiegający się o udostępnienie dokumentacji winien przedstawić cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji w następujący sposób:

1) Korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej;
2) Korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:
a) właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego dokumentu stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,
b) pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,
c) projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,
d) pracownik organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający zaświadczenie tegoż organu,
e) sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu zaświadczenia z jednostki prowadzącej opracowanie,
f) pracownik środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

IV

§ 12. Upoważniony do korzystania z akt i dokumentacji kwituje udostępnienie dokumentacji i jej zwrot w prowadzonym przez pracownika tutejszego Urzędu rejestrze udostępnień, zawierającym dane osobowe, cel udostępnienia, sygnaturę akt oraz serię i numer dowodu tożsamości na podstawie, którego dokonano udostępnienia.

§ 13. Korzystający z akt i dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot dokumentacji w całości i bez uszkodzeń. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia korzystający odpowiada w rzeczywistej wysokości spowodowanej szkody według ustalenia udostępniającego Urzędu

§ 14. W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do wskazania w nich źródła oraz autora opracowania, z którego korzysta.

§ 15. Udostępnienie akt i dokumentacji, o których mowa w Regulaminie poprzedzone jest podpisaniem przez osobę korzystającą z akt lub dokumentacji zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, w tym podpisaniem zobowiązania do przestrzegania praw autorskich przynależnych tym zasobom.

V

§ 16. Zabrania się wydawania dokumentacji na zewnątrz. Wyjątek stanowi wydanie akt i dokumentacji w celach dowodowych na żądanie prokuratury i policji, straży granicznej, administracji celnej, sądów wyłącznie za pokwitowaniem.

§ 17. Zabrania się wykonywania kserokopii, fotokopii, itd. dokumentacji, za wyjątkiem żądania zgłoszonego przez organy, o których mowa w pkt.1

§ 18. Wykonywanie czynności, o których mowa w pkt.1 i 2 wymaga zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin opracowany został w oparciu o przepisy zawarte w:

1. Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)
2. Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zmianami)
3. Ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1396 ze zmianami)
4. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 153 ze zmianami)
5. Ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami)
6. Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 111, poz. 1198 ze zmianami)
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 248, ze zmianami))

załącznik do Regulaminu:

Wzór wniosku o udostępnianie materiałów archiwalnych i zobowiązania do przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych (plik.doc)

 

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content