Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

Formularz wniosku do pobrania

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r., poz. 81 ze zm.) [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000081/O/D20210081.pdf], wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
 • uzasadnianie wniosku.

Do wniosku, dołącza się:

 • program prowadzenia badań archeologicznych;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te badania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 • zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), umożliwiające lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych;
 • plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w skali:
 1. 1:500, jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni do 10 000 m2, albo
 2. 1:1000, jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni większej niż 10 000 m2
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;
 •  opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.

Ponadto należy załączyć:

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (82,00 zł za wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, Bank PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr konta: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258, w tytule należy wpisać: dotyczy pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / określić przedmiot wniosku, lub
 • podstawę zwolnienia z opłaty skarbowej z ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923);
 • dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Program prowadzenia badań archeologicznych powinien zawierać:
 • imię i nazwisko autora programu badań;
 • tytuł zawierający dokładne wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych, tj. nazwę miejscowości, gminy, adres (jeżeli jest), nr działki i obręb geodezyjny, nr AZP, nr rejestru zabytków (jeżeli jest);
 • określenie planowanej powierzchni badań oraz sposobu podziału przestrzeni badawczej (np. ary, metry, sektory, parcele) wraz z uzasadnieniem i podaniem powierzchni poszczególnych wykopów
 • harmonogram badań (etapowanie);
 •  cel badań, określenie ich rodzaju i metod badawczych, sposobu i narzędzi eksploracji (np. eksploracja metodą warstw naturalnych czy użycie sprzętu mechanicznego z podaniem okoliczności), a także uzasadnienie zakresu i metodyki badań z uwzględnieniem zasad ochrony dziedzictwa archeologicznego (np. kolizja z inwestycją, konieczność zabezpieczenia niszczonego stanowiska, badania weryfikacyjne lub rozpoznawcze);
 • określenie sposobu sporządzenia planu warstwicowego zabytku lub źródła jego pozyskania;
 • opis sposobu zabezpieczenia terenu badań zgodnie z zasadami BHP i statyką gruntu oraz jego wpływu na badany zabytek archeologiczny (np. skarpowanie profili ograniczające pole eksploracji lub szalowanie głębokich wykopów w sposób utrudniający lub uniemożliwiający pełną dokumentację profili);
 • informacja na temat spodziewanych odkryć zabytków ruchomych i nieruchomych, w świetle dotychczasowej wiedzy na temat zabytku archeologicznego;
 • propozycja sposobu postępowania z odkrytymi in situ obiektami, takimi jak np. elementy konstrukcji drewnianych, kamiennych, ceglanych;
 • określenie sposobu postępowania z pozyskanymi zabytkami ruchomymi:

o   przechowywanie zabytków: opakowania (indywidualne i zbiorcze), metryczki, oznaczenia na zabytkach, miejsce przechowywania zabytków do czasu ich opracowania i przekazania muzeum lub innej jednostce organizacyjnej,

o   opis sposobu doraźnej konserwacji zabytków, tj. profesjonalnego zabezpieczenia przed postępującą destrukcją do czasu przekazania do pełnej konserwacji, z uwzględnieniem podziału na zabytki wykonane z różnych surowców (np. metal, drewno, skóra);

 • określenie rodzaju dokumentacji, która będzie sporządzona podczas badań:

o   dokumentacja graficzna i sposób jej wykonania (np. rodzaj papieru lub kalki, oprogramowanie, system oznaczeń, zastosowane skale),

o   dokumentacja fotograficzna i sposób jej wykonania (np. sprzęt, skala, strzałka północy, tabliczka informacyjna),

o   dokumentacja opisowa (planowane rejestry, inwentarze i formularze, opisy dokumentacji graficznej);

 • określenie planowanych analiz specjalistycznych i ewentualnego uczestnictwa w badaniach specjalistów z innych dziedzin (np. antropolog, geomorfolog, architekt, archeobotanik);
 • określenie sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań (np. sposób zasypania, potrzebny sprzęt, zagęszczenie gruntu, nadsypanie humusu, zasiew).

Na podstawie aktualnych wytycznych konserwatorskich określonych w Z. Misiuk, J. Wrzosek, A. Oniszczuk, M. Sekuła, M. Sabaciński, K. Czajkowski, 2019 r., Standardy prowadzenia badań archeologicznych Cz. 2 Badania inwazyjne lądowe załączonych do pisma Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 08.01.2020 r., znak: DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ.

 

 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości

W przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości, należy załączyć każdy dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, czyli dla właściciela i użytkownika wieczystego podstawowym dokumentem będzie odpis Księgi Wieczystej, wypis z rejestru gruntów lub akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, z którego będzie wynikać prawo własności lub użytkowania wieczystego.

W przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te badania, należy załączyć pisemną zgodę właściciela lub właścicieli nieruchomości, uwierzytelnioną odpisem Księgi Wieczystej (lub numerem tej Księgi), wypisem z rejestru gruntów lub aktem notarialnym.

UWAGA! Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5) nie jest dokumentem i nie upoważnia inwestora do przeprowadzenia badań archeologicznych.

 

 1. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 i prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych

Załączona mapa musi pochodzić z legalnego źródła, którym jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku map załączonych do wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wymaga od wnioskodawcy przedłożenia całego arkusza danej mapy topograficznej (respektowane są wycinki map).

W przypadku opracowywania prezentacji kartograficznej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w programach działających w środowisku GIS należy posługiwać się danymi udostępnionymi nieodpłatnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem serwisu geoportal.gov.pl (w sekcji „Dane do pobrania” widoczna jest grupa warstwa „Topografia”, a tam z kolei warstwa „Baza danych obiektów topograficznych”. Po włączeniu wymienionej warstwy po kliknięciu w dowolnym obszarze Polski, będą dostępne dane do pobrania, właściwe dla miejsca kliknięcia, dane dla powiatu, województwa lub całej Polski).

Uwaga! Do wniosku nie należy załączać map opracowanych na podstawie OpenStreetMap, które nie są mapami topograficznymi lub prezentacją kartograficznej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Ponadto niedopuszczalne jest załączanie map wygenerowanych za pośrednictwem serwisów e-mapa.net, geoportal.gov.pl lub innych podobnych zgodnie z warunkami użytkowania usługodawców.

 

 1. plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych

Poprzez ww. plan należy rozumieć graficzne przedstawienie planowanych badań wykopaliskowych lub nieinwazyjnych, które zostały opisane w programie prowadzenia badań archeologicznych. Przedmiotowy dokument powinien zawierać oznaczone miejsca, gdzie według przeprowadzonej wcześniej kwerendy archiwalnej, w przeszłości przeprowadzono wykopaliskowe badania archeologiczne oraz miejsca, gdzie wnioskodawca zamierza przeprowadzić te prace. Należy go opracować w nawiązaniu do państwowego układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa V (dla województwa lubuskiego). Są one podstawą urzędowych działań konserwatorskich oraz wszelkich prac polowych. Skala stosowana w dokumentacji uzależniona jest od wielkości stanowiska, przebiegu jego granic oraz rzeźby terenu oraz zakresu przestrzennego inwestycji lub planowanych badań archeologicznych. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wymaga od wnioskodawcy pozyskania podkładu mapowego z właściwego terenowo starostwa powiatowego.

Uwaga! W przypadku wykorzystywania planów zagospodarowania terenu z projektu budowlanego, konieczne jest wyraźne zaznaczenie planowaniach oraz przeprowadzonych dotychczas badań archeologicznych.

Formularz wniosku do pobrania

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content