Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespołów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestu zabytków

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265):

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy również podać imię, nazwisko i adres osoby:
  – kierującej robotami budowlanymi,
  – wykonującej nadzór inwestorski

— albo złożyć oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU:

 • projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia albo pisemna informacja o przyczynach zwolnienia od obowiązku jej zapłaty (np. sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego) ;
 • w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy  przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań (wykształcenie i praktyka) , w przypadku gdy osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 •  

OSOBY KIERUJĄCE ROBOTAMI BUDOWLANYMI I WYKONUJĄCE NADZÓR INWESTORSKI
Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia:

 • samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze  zm.  );
 • kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają powyżej określone wymagania oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Do pobrania

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content