Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI 

Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia na czasowy lub  stały wywóz za granicę wymagają zabytki zaliczane do następujących kategorii

:1) zabytki archeologiczne, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;

2) elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;

3) wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;

4) wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

5) mozaiki, nieobjęte kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

6) oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

7) oryginalne rzeźby, posągi  lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;

8) pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

9) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4000 zł;

10) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

11) pojedyncze mapy drukowane i partytury, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

12) kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

13) kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

14) środki  transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

15) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1-14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.


UWAGA! Aby powstał obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę,   powyżej wskazane kryteria  kwotowo –wiekowe muszą być spełnione ŁĄCZNIE.
Na przykład nie jest wymagane pozwolenie  na wywóz  samochodu, który ma  52 lata i wartość 26 000 zł, albo na wywóz   obrazu olejnego, który ma 80 lat, a jego wartość wynosi 5 000 zł .

Wyłącznie czasowo (nie na stałe), za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków  mogą być wywożone za granicę następujące zabytki:
1) wpisane do rejestru,
2) wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
3) wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,
4) wpisane do inwentarza muzeum albo wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego

[Wyjątkiem są przypadki określonych w art. 26 i art. 42 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, gdy wywóz odbywa się w wykonaniu prawomocnego wyroku nakazującego zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, na terytorium państwa Unii Europejskiej albo na podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 39 ust. 1 lub art. 43 ust. 1 tej ustawy.]

Uwaga! Zabytki  mogą być czasowo wywożone za granicę, jeżeli pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia.

WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA CZASOWY  WYWÓZ ZABYTKU
należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielone Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra. 
 

FORMULARZE

OPŁATA SKARBOWA:

– 44 zł

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku należy przekazywać na konto Urzędu Miasta w PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22

OGLĘDZINY ZABYTKU

Termin oględzin zabytku zgłoszonego do wywozu za granicę należy uzgodnić telefonicznie lub osobiście z panią Kamilą Domagalską, albo z panią  Agnieszką Skowron /WUOZ w Zielonej Górze tel. (068) 324 73 90,  324 74 11.

 

WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA STAŁY WYWÓZ ZABYTKU
Wniosek, skierowany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodoweg o i Sportu, należy wysłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielone Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wywóz  stały: 100 zł.

Uwaga! opłatę skarbową za pozwolenie na wywóz stały należy wpłacać na  jeden wspólnyy rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, NIP 525-22-48-481; dla płatności opłaty skarbowej z zagranicy, KOD SWIFT: CITIPLPX, IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070;
Jednostka odpowiedzialna: Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01.

Po przeprowadzeniu oględzin zabytku przez pracowników Wojewózkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wniosek wraz z protokołem i dokumentacją fotograficzną z oględzin jest przekazywany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

WYWÓZ ZA GRANICĘ MUZEALIÓW NIEBĘDĄCYCH ZABYTKAMI, A  WPISANYCH DO INWENTARZA MUZEALIÓW

Wnioski w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz muzealiów niebędących zabytkami, a wpisanych do inwentarza muzealiów, należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielone Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra. 


Wniosek w sprawie wydania jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealium, które nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. z 2021 r. poz. 710.) oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury, zgodnie z §  2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury (Dz.U. z 2017 r., poz. 1693) musi zawierać:

  1.  nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;
  2. określenie muzealium ze wskazaniem autora, o ile to możliwe, oraz opisem umożliwiającym identyfikację tego muzealium, w szczególności wskazującym jego cechy szczególne, takie jak oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;
  3. wskazanie kraju, do którego muzealium ma być wywiezione;
  4. planowaną datę przywozu muzealium na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
  6. uzasadnienie wniosku.

Zgodnie z treścią §  5 cyt. rozporządzenia do wniosku należy załączyć:

1. fotografie muzealium;

Uwaga! Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, fotografie powinny:  
•    przedstawiać całość muzealium, stan zachowania oraz cechy szczególne, takie jak oznakowania, sygnatury, uszkodzenia.
•    być wykonane w kolorze, na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9 x 13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
•    fotografowane muzealium powinno zajmować większą część kadru.
•    formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni.
•    w przypadku muzealium, którego przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.
      Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. oświadczenie wnioskodawcy, że muzealium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest wpisane do inwentarza muzealiów;

3. odpis z księgi rejestrowej instytucji kultury.

Uwaga! Dokumenty, o których mowa w  pkt 2 i 3, dołącza się w postaci papierowej.

 

OPŁATA SKARBOWA:

– 44 zł

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na czasowy wywóz muzealium za granicę należy przekazywać na konto Urzędu Miasta w PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content