Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Urząd Marszałkowski – nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), z budżetu Województwa Lubuskiego mogą być udzielane dotacje celowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. 
 
Zasady udzielania dotacji celowej określa Uchwała Nr XXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.
O dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Województwo Lubuskie w 2018 roku planuje przeznaczyć na ten cel 950 000 zł.
 
Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 stycznia 2018 r.  
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65- 057 Zielona Góra
lub 
złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze.
 
Decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu.
 
Wzór wniosku został określony uchwałą nr XXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego. W wersji edytowalnej dostępny jest na stronie www.lubuskie.pl – Zadania Urzędu– Edukacja i kultura – Dotacje na zabytki – Dokumenty do pobrania.
 
UWAGA!!! W styczniu 2018 r. zostanie opublikowana zmiana ww uchwały polegająca na wprowadzeniu nowego formularza Sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej
 
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie go w podanym wyżej terminie w 1 egzemplarzu wraz z obowiązującymi załącznikami. Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej  pod nr telefonu 68-45-65-297.
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content