Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

Formularz wniosku do pobrania

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609 ze zm.), wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania zawiera:

 •  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
 • imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania;
 • uzasadnienie wniosku.
 
Do wniosku należy załączyć:
 •  program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zabytków;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te poszukiwania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 • zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.

 

Ponadto należy załączyć:

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (82,00 zł za wydanie pozwolenia, zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) na konto Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, Bank PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr konta: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258, w tytule należy wpisać: dotyczy/określić: pozwolenie, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / określić przedmiot wniosku;
 • dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Odpowiedzi na często zadawane pytania:
1.    program poszukiwań powinien zawierać:
a.    datę, imię i nazwisko oraz odręczny podpis autora lub autorów programu;
b.    opis sposobu wydobycia zabytków (wskazać jakie narzędzia zostaną użyte oraz z jakiej głębokości będą podejmowane przedmioty);
c.    opis sposobu lokalizacji zabytków (namierzenie przy pomocy nadajnika GPS, umieszczenie przedmiotu we woreczku strunowym);
d.    opis sposobu inwentaryzacji zabytków (metryczka zawierająca dane dotyczące lokalizacji przedmiotu);
e.    opis sposobu zabezpieczenia zabytku (sposób przechowywania zarówno pojedynczego zabytku  jak i całego zbioru; sposób oczyszczenia przedmiotów; metody wstępnej konserwacji);

2.    poprzez dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości rozumie się pisemną zgodę właściciela na prowadzenie poszukiwań zabytków.
a.    oświadczenie właściciela nieruchomości powinno zawierać : imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres oraz numery działek ewidencyjnych wraz z nazwą obrębu geodezyjnego. W przypadku nieruchomości będących współwłasnością, wymagana jest zgoda od wszystkich właścicieli;
b.    kwestię uzyskiwania zgody na terenach będących w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reguluje ZARZĄDZENIE nr 47 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSWOWYCH z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.

3.    mapa topograficzna lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k):
a.    załączona mapa musi pochodzić z legalnego źródła, którym jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku map załączonych do wniosków o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wymaga od wnioskodawcy przedłożenia całego arkusza danej mapy topograficznej (respektowane są wycinki map) i potwierdzenia legalności mapy (np. licencja, pieczątka). Dopuszczalne są także mapki opracowane przez wnioskodawców w programach działających w środowisku GIS na podstawie udostępnianych przez GUGiK warstw wms i wmts;
b.    zastosowanie map ze źródeł publicznych warunkowane jest tym, czy udostępniający umożliwia wykorzystanie jego zasobów do czynności administracyjnych lub urzędowych.

Dodatkowe informacje:

 • wnioskodawca nie ma obowiązku załączania zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na przyjęcie w depozyt zabytków pochodzących z planowanych poszukiwań;
 • w poszukiwaniach zabytków może uczestniczyć więcej osób niż wskazanych w pozwoleniu. W takim wypadku kierownik poszukiwań przynajmniej 2 dni przed rozpoczęciem przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imiona i nazwiska osób biorących udział w poszukiwaniach;
 • wojewódzki konserwator zabytków może wprowadzić warunek polegający na zakazie prowadzenia poszukiwań w wyznaczonych miejscach. Najczęściej obszarami z zakazem prowadzenia prac poszukiwawczych są stanowiska archeologiczne lub okolice historycznych cmentarzy. Takie obszary oznaczane są na mapie stanowiącej załącznik do decyzji udzielającej pozwolenie na prowadzenie poszukiwań.

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content