Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

Formularz wniosku do pobrania

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609 ze zm.), wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania zawiera:

 •  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
 • imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania;
 • uzasadnienie wniosku.
 
Do wniosku należy załączyć:
 •  program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zabytków;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te poszukiwania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 • zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.

 

Ponadto należy załączyć:

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (82,00 zł za wydanie pozwolenia, zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) na konto Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, Bank PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr konta: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258, w tytule należy wpisać: dotyczy/określić: pozwolenie, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / określić przedmiot wniosku;
 • dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Odpowiedzi na często zadawane pytania:
1.    program poszukiwań powinien zawierać:
a.    datę, imię i nazwisko oraz odręczny podpis autora lub autorów programu;
b.    opis sposobu wydobycia zabytków (wskazać jakie narzędzia zostaną użyte oraz z jakiej głębokości będą podejmowane przedmioty);
c.    opis sposobu lokalizacji zabytków (namierzenie przy pomocy nadajnika GPS, umieszczenie przedmiotu we woreczku strunowym);
d.    opis sposobu inwentaryzacji zabytków (metryczka zawierająca dane dotyczące lokalizacji przedmiotu);
e.    opis sposobu zabezpieczenia zabytku (sposób przechowywania zarówno pojedynczego zabytku  jak i całego zbioru; sposób oczyszczenia przedmiotów; metody wstępnej konserwacji);

2.    poprzez dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości rozumie się pisemną zgodę właściciela na prowadzenie poszukiwań zabytków.
a.    oświadczenie właściciela nieruchomości powinno zawierać : imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres oraz numery działek ewidencyjnych wraz z nazwą obrębu geodezyjnego. W przypadku nieruchomości będących współwłasnością, wymagana jest zgoda od wszystkich właścicieli;
b.    kwestię uzyskiwania zgody na terenach będących w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reguluje ZARZĄDZENIE nr 47 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSWOWYCH z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.

3.    mapa topograficzna lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k):
a.    załączona mapa musi pochodzić z legalnego źródła, którym jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku map załączonych do wniosków o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wymaga od wnioskodawcy przedłożenia całego arkusza danej mapy topograficznej (respektowane są wycinki map) i potwierdzenia legalności mapy (np. licencja, pieczątka). Dopuszczalne są także mapki opracowane przez wnioskodawców w programach działających w środowisku GIS na podstawie udostępnianych przez GUGiK warstw wms i wmts;
b.    zastosowanie map ze źródeł publicznych warunkowane jest tym, czy udostępniający umożliwia wykorzystanie jego zasobów do czynności administracyjnych lub urzędowych.

Dodatkowe informacje:

 • wnioskodawca nie ma obowiązku załączania zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na przyjęcie w depozyt zabytków pochodzących z planowanych poszukiwań;
 • w poszukiwaniach zabytków może uczestniczyć więcej osób niż wskazanych w pozwoleniu. W takim wypadku kierownik poszukiwań przynajmniej 2 dni przed rozpoczęciem przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imiona i nazwiska osób biorących udział w poszukiwaniach;
 • wojewódzki konserwator zabytków może wprowadzić warunek polegający na zakazie prowadzenia poszukiwań w wyznaczonych miejscach. Najczęściej obszarami z zakazem prowadzenia prac poszukiwawczych są stanowiska archeologiczne lub okolice historycznych cmentarzy. Takie obszary oznaczane są na mapie stanowiącej załącznik do decyzji udzielającej pozwolenie na prowadzenie poszukiwań.

Zobacz także

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Sobolice, gm. Przewóz, pow. żarski – kościół filialny pw . Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wzniesiony w 1865 jako ewangelicki, w stylu neoromańskim, jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z półkolistą absydą od wschodu

Skip to content