Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Santoku

 
W dniu 22 września 2017 r. w Santoku zorganizowano Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmiał: Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski. Organizatorami byli: Wójt Gminy Santok, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Dyrektor Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. W trakcie inauguracji uroczystości Pan Robert Paluch Wicewojewoda Lubuski wręczył odznaki Za opiekę nad zabytkami, które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał: Panu Edwardowi Jaworskiemu, Panu Józefowi Tarniowemu, Panu dr. Mieczysławowi Wojeckiemu i Panu Marcinowi Kula.
W programie Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa znalazły się wystąpienia na temat walorów kulturowo-przyrodniczych gminy Santok, prezentacja wyników badań archeologicznych na grodzisku w Santoku oraz krajobrazu kulturowego łęgów warciańskich i noteckich, a także zwiedzanie Muzeum Grodu Santok, spacer do wieży widokowej i zwiedzanie grodziska. Uczestnikami spotkania byli m.in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury, szkół, bibliotek, regionaliści, archeolodzy, architekci, przedstawiciele organizacji społecznych i osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym naszego regionu.
 
Odznakami Za opiekę nad zabytkami uhonorowani zostali:
Pan Edward Jaworski dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie:
Upowszechnianie, dokumentowanie oraz badanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Ziemi Lubuskiej i Nowej Marchii, w oparciu o wykorzystywanie nowoczesnych technologii ułatwiających promocję spuścizny regionalnej i dostęp do najcenniejszych zbiorów. Pan E. Jaworski Utworzył Euroregionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego wyposażony w nowoczesne Centrum Informacyjno-Konferencyjne, wydawnicze i pracownię digitalizacji zbiorów. Tworzy cyfrową kolekcję nowomarchijską. Rozwija współpracę ze wszystkimi stowarzyszeniami reprezentującymi mniejszości narodowe oraz Kresów Wschodnich, szczególnie w zakresie dokumentowania ich działalności. Od 2003 r. prowadzi cykl sesji „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” (120 sesji. 12 zeszytów naukowych, 4 wydawnictwa książkowe).
Przeprowadził remont dawnej siedziby biblioteki w Gorzowie Wlkp. – zabytkowej secesyjnej willi, co umożliwiło nadanie obiektowi nowych ponadregionalnych funkcji w ramach Działu Zbiorów Specjalnych w oparciu o wielokulturowe dziedzictwo regionu m.in.: Galeria Sztuki Gorzowskiej, Galeria Karykatury, sala cygańskiej poetki Bronisławy Wajs – Papuszy. Pozyskano do zbiorów wiele unikalnych materiałów m.in. przejęcie 10 tyś. fotografii z likwidowanego archiwum tygodnika „Ziemia Gorzowska” z lat 1945-2008, pozyskano 3 tyś. widokówek przedstawiających dawny Landsberg – Gorzów. Niezwykle cennym w wymiarze historycznym okazało się pozyskanie ponad 130 map z  XVI-XVII wieku dotyczących Nowej Marchii stając się jednym z największych tego typu zbiorów w Polsce. Od wielu lat wspólnie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków organizuje konferencje i wystawy ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
 
Pan Józef Tarniowy z Żar
uzasadnienie
Pan Józef Tarniowy jest bardzo aktywnym społecznikiem, od wielu lat współpracuje z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aktywizuje lokalną społeczność, popularyzuje dziedzictwo narodowe m.in., poprzez:
• organizację Wojewódzkich Konkursów Krajoznawczych dla Młodzieży „Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych” – od 10 lat wspólnie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
• opracowanie i wykonanie tablic z oznakowaniem i opisem zabytków na szlakach turystycznych, opracowanie i publikacja przewodników turystycznych powiatu żarskiego i krośnieńskiego;
• zainicjowanie i realizacja od 19 lat programu rewitalizacji Parku Mużakowskiego – przy pomocy bezrobotnej młodzieży z Polski i Niemiec;
• budowę pomników Żołnierzy Polskich i Wygnańców Kresowych oraz Alei Pamięci Narodowej w Żarach, Jasieniu, Lipinkach Łużyckich. Tablice Pamięci czci Powstańców Styczniowych i Romualda Traugutta, Żołnierzy AK z operacji „Ostra Brama”, „Burza”, Powstańców warszawskich i K.K. Baczyńskiego, ku czci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ku czci 200 tysięcy Polaków – ofiar ludobójstwa, ku czci ofiar Katastrofy Smoleńskiej, Zesłańców Sybiru, Ofiar Martyrologii Niemieckiej, ku czci Wygnańców Kresowych w Żarkach Wlk., Jasieniu, Lipinkach Łużyckich
• założenie i prowadzenie od 9 lat Muzeum Kresowego w Żarach (700 eksponatów)
• organizację corocznych Konferencji Naukowych o dziedzictwie Narodowym Polaków Kresowych i publikacja 5 książek – materiałów pokonferencyjnych
• założenie i prezesowanie żarskiemu oddziałowi Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego w tym organizacja corocznych Dni Kultury serbołużyckiej w Żarach
• zainicjowanie i organizacja od 12 lat corocznych rajdów samochodowych po Łużycach „Szlakiem bitew, pomników, cmentarzy kresowych żołnierzy II Armii Wojska Polskiego”
• organizację od 13 lat Ogólnopolskich Festiwali Polszczyzny i Pieśni Kresowej
• udział w akcji „Światełko Pamięci”- zbieranie zniczy na polskie cmentarze kresowe
• organizacja patriotycznych uroczystości – świąt państwowych, rocznic wydarzeń ważnych dla historii Polski
 
Pan dr Mieczysław Wojecki z Zielonej Góry
uzasadnienie
Od 1986 r. zajmuje się opieką nad kamiennymi krzyżami pokutnymi, które są średniowiecznymi pomnikami prawa na terenie województwa lubuskiego. Działa aktywnie na rzecz popularyzacji zabytków województwa lubuskiego. W 2008 r. zinwentaryzował 40 kamiennych krzyży pokutnych i opisał je na kartach ewidencyjnych zabytków ruchomych. W 2014 r. wydana została jego książka pt. „Szlakiem krzyży pokutnych”, która zajęła I miejsce w ogólnopolskim przeglądzie książki krajoznawczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu w ramach „Tour Salonu”.
Pan dr Mieczysław Wojecki zorganizował dwie wielkie wystawy o kamiennych krzyżach w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie (2010 r.) i w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (2015 r.). Tematykę kamiennych krzyży pokutnych przedstawiał w licznych czasopismach, jak np. „Kochaj Lubuskie”, „Gazeta Lubuska”, „Zeszyty Bractwa Krzyżowców”, „Poznaj Swój Kraj”, „Gościniec”, „Echo Katolickie”, „Tygodnik Niedziela-Aspekty”.
Wyznaczył w terenie dwa szlaki samochodowe „Szlakiem kamiennych krzyży pokutnych w woj. lubuskim”: przez Śląsk Lubuski: Zielona Góra-Dzietrzychowice-Szprotawa-Bytom Odrzański-Zielona Góra (171km) oraz przez Łużyce Wschodnie: Zielona Góra-Jasień-Koło-Markosice-Gubin-Nowy Zagór-Zielona Góra (174 km)
 
Pan Marcin Kula z Siedliska
Uzasadnienie:
Jest współzałożycielem Fundacji Karolat oraz inicjatorem imprezy „Święto Bzów” w Siedlisku. Organizowana od 7 lat na terenie zamku w Siedlisku impreza o charakterze historycznym przyciąga rzesze turystów nie tylko z terenu województwa lubuskiego ale również dolnośląskiego, które sięgają nawet 400 osób. W programie uroczystości znajdziemy m.in. prelekcje poświęcone historii zabytku oraz zwiedzanie zamku. Pan M. Kula w ramach działalności Fundacji inicjuje również wydarzenia kulturalne w murach zamku, m.in. spektakle teatralne i koncerty muzyki dawnej. Dziedzictwo kulturowe miejscowości promuje także poprzez działalność wydawniczą. Wydana w 2014 r. książka „Siedlisko poprzez wieki. Z dziejów zamku Karolat” była nominowana do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz uznana została najlepszą książką popularnonaukową. Fundacja Karolat realizuje również społeczną rewitalizację dawnego parku tzw. Wzgórza Adelajdy w Siedlisku. Warto podkreślić, że działalność organizacji ma charakter oddolny i społeczny. W tym zakresie wspiera działalność urzędu konserwatorskiego włączając lokalną społeczność do szeroko rozumianej opieki nad zabytkami Siedliska i popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu.
 
 
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content