Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wpisano do rejestru zabytków stanowisko archeologiczne Bodzów, gm. Bytom Odrzański (st. 24; AZP 67-17/19)

Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów z dnia 5 grudnia 2018 r. objęto ochroną prawną relikty neolitycznego rondla usytuowane na gruntach miejscowości Bodzów, gm. Bytom Odrzański (działki o nr ewidencyjnych 116, 117, 119).
Stanowisko archeologiczne Bodzów 24 (AZP 67-17/19) jest pierwszym odkrytym oraz jednym z pięciu znanych na ziemiach polskich rondli. Pochodzące z języka czeskiego pojęcie rondel zostało przyjęte w polskiej nomenklaturze archeologicznej i oznacza koliste założenia przestrzenne składające się z koncentrycznych rowów i palisad. Do 2017 r. w Europie zaewidencjonowano około 200 założeń tego typu. Pojawiły się one około 4900 r. p. n. e. na terenach objętych osadnictwem społeczności kultury lendzielskiej na obszarze dzisiejszych Węgier i Słowacji. Idea konstruowania tego typu struktur rozpowszechniła się następnie na obszar Austrii, Czech, Niemiec oraz Polski. „Klasyczne” rondle pochodzą z okresu wczesnego neolitu, jednak forma ta, nazywana przez część badaczy rondeloidami, pojawia się również w późnym neolicie oraz wczesnej i późnej epoce brązu.
Pierwotna funkcja rondli pozostaje dotychczas niewyjaśniona. Przypisuje się im m.in. funkcję gospodarczą, społeczną, refugialną oraz astronomiczno-religijną. W świetle dotychczasowych badań, funkcja związana z astronomią oraz rytuałami i działaniami rolniczymi wydaje się być najbardziej prawdopodobna. W trakcie badań archeologicznych w Goseck w Saksonii-Anhalt ustalono, że do wnętrza okręgów wiodły trzy bramy: jedna wskazywała kierunek północny, natomiast przez dwie pozostałe można było obserwować zachód i wschód słońca w trakcie przesilenia letniego 21 grudnia, który przez wiele ludów uważany był za koniec starego i początek nowego roku. Dotychczas odkryta brama w okręgach w Bodzowie skierowana jest w kierunku północno-zachodnim, co może mieć związek z obrzędowością związana z okresem letnim i żniwami
W 1997 r. Otto Braasch – niemiecki archeolog specjalizujący się w archeologii lotniczej, przeprowadzając na zlecenie  Generalnego Konserwatora Zabytków loty rozpoznawcze, odkrył w okolicach Bodzowa kręgi kulturowe, które, jak dowiodły kolejne prospekcję lotnicze, okazały się być pozostałościami neolitycznego rondla. W latach 2006 – 2008 przeprowadzono serię nieinwazyjnych badań archeologicznych obejmujące m.in. kolejne zdjęcia lotnicze, prospekcję terenową oraz badania geofizyczne. Ustalono wówczas, że kręgi maja owalną formę i składają się z dwóch pierścieni: węższego, o średnicy wahającej się od 49 do 57 m, oraz większego, którego średnica wynosi od 65,5 do 73,5 metra. Badania nieinwazyjne potwierdziły istnienie przerwy w pierścieniach, określanej przez archeologów jako „brama”, w części północno-wschodniej. Prawdopodobnie dwa kolejne wejścia znajdowały się w części południowej oraz północno-wschodniej jednakże przypuszczenia te dotychczas nie zostały zweryfikowane wykopaliskowo.
Stanowisko usytuowane w makroregionie Wału Trzebnickiego, na obszarze Wzgórz Dalkowskich będące pozostałością osadnictwa wczesnoneolitycznego oraz pochodzącego z późniejszych okresów, dostarczyło bogatych zbiorów zabytków, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy dotyczącej wczesnoagrarnych społeczności tej części ziem polskich. Z uwagi na swoją unikatowość dla terenów Środkowego Nadodrza posiada ono bardzo duże wartości naukowe i kulturowe.
 
 
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content