Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie obszary Niemiec, w tym terytorium określane dziś jako Środkowe Nadodrze zostały włączone do Polski. Wśród wielu aspek­tów kształtowania „od nowa” codziennej rzeczywistości na tych terenach, mieści się również proble­matyka akceptacji społecznej zastanego tu dziedzictwa kulturowego, która pozostaje istotnym czyn­nikiem nie tylko dla grona specjalistów z zakresu historii, ochrony zabytków, muzealnictwa, archiwi­styki, ale także wyznacza szereg elementów będących czynnikiem kształtującym lokalną tożsamość, współczesne procesy regionotwórcze itp. Dowodem na to są chociażby aktualnie realizowane inicja­tywy samorządowe odwołujące się do kwestii lokalnego dziedzictwa oraz tożsamości, które mają na celu tworzenie produktów promocyjnych, marketingowych.
W literaturze wielokrotnie podejmowano tą problematykę, niemniej fakt, że nadal mamy do czynienia z owym procesem, a także wyraźnym zapotrzebowaniem na tego typu badania w rozumie­niu praktycznym, skłania do ciągłego wznawiania tego rodzaju rozważań ukazujących coraz to now­sze fakty i poglądy obrazujące wspomniane tu zjawiska. Oswajanie obcego kulturowo dziedzictwa w percepcji społecznej na Środkowym Nadodrzu jest nadal zjawiskiem dynamicznym.

W oparciu o powyższe przesłanki Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Regionalistów Środ­kowe Nadodrze ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” Konferencja od­będzie się w dniach 5-6 listopada 2009 roku w Zielonej Górze.

Celem konferencji obok próby zobrazowania powyższych kwestii, jest próba odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu społecznej adaptacji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tle zjawisk politycznych począwszy od roku 1945 do chwili obecnej. Wśród licznych treści mieszczących się w podjętej problematyce chcielibyśmy szczególną uwagę zwrócić na następujące zagadnienia:
– kształtowanie się oraz działalność służb konserwatorskich po II wojnie światowej na obsza­rze Środkowego Nadodrza;
–  muzealnictwo wobec spuścizny kulturowej Środkowego Nadodrza;
–   stosunek władz centralnych i lokalnych wobec dziedzictwa kulturowego, aspekty prawne na tle stosunków wewnętrznych i międzynarodowych wobec kierunków polityki historycznej;
– postawy społeczne – stosunek wobec dziedzictwa obcego i własnego na tle zjawisk politycz­nych i gospodarczych;
–  dziedzictwo materialne i niematerialne – losy zespołów zabytkowych, spuścizna archiwalna    i biblioteczna, nazewnictwo, proza ludowa;
–   tożsamość lokalna, a procesy regionotwórcze w aspekcie akceptacji dziedzictwa kulturowego.
Liczymy również na Państwa propozycje wystąpień, które uzupełnią i wzbogacą propono­wane treści przewodnie konferencji.
Proponowane tytuły wystąpień oraz krótkie streszczenia ok. 10-15 zdań prosimy nadsyłać na wskazane poniżej adresy do 18 kwietnia 2009 roku. Po zebraniu proponowanych wystąpień poin­formujemy Państwa najpóźniej do końca maja 2009 roku o dalszych szczegółach dotyczących kon­ferencji. Już teraz informujemy, że materiały ogłoszone na konferencji zostaną przygotowane w for­mie  recenzowanej publikacji książkowej, planowanej na rok 2010.

Zgłoszenia prosimy kierować na wskazane adresy:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
www.lwkz.pl

Z dopiskiem: Konferencja-zabytki
Stowarzyszenie Regionalistów
Środkowe Nadodrze
Wyszanowo 65
66300 Międzyrzecz
www.aka.com.pl/stowarzyszenie

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content