Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zasady, kryteria i procedury oceny pojazdów zabytkowych obowiązujące w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze Urzędu w Gorzowie Wlkp. od dnia 21 lutego 2023 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że sprawy dotyczące wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych  
a) dla powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta grodzkiego Zielona Góra są prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1,
b) dla powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, słubickiego i sulęcińskiego oraz dla miasta grodzkiego Gorzów Wielkopolski są prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegaturze w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75.

Ogólne zasady zakwalifikowania pojazdu jako obiektu zabytkowego reguluje  art. 6 ust. 1 pkt. 2 litera d) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od dnia 21.02.2023 r. obowiązuje zarządzenie nr 2/2023[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. znak: RZD.5133.15.2023.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek lub za zgodą właściciela pojazdu włącza kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków i odrębnym pismem zawiadamia właściciela o tym fakcie.

Włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków świadczy o tym, że pojazd jest zabytkiem w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Organ konserwatorski nie klasyfikuje pojazdów jako kolekcjonerskich w rozumieniu uwagi dodatkowej do Wspólnej Taryfy Celnej – sekcji XXI, działu. 97, (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 280/1 z 31.10.2019).  

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie granica.gov.pl dowodem potwierdzającym spełnienie przesłanek uznania pojazdu za kolekcjonerski jest odpowiednia dokumentacja, na przykład publikacje informacyjne lub literatura specjalistyczna,  opinie uznanych ekspertów. Dokumentami pomocnymi dla organów celno-skarbowych w podjęciu decyzji o zaklasyfikowaniu pojazdu do kodu CN 9705 00 00 Wspólnej Taryfy Celnej mogą być również opinie wydawane przez rzeczoznawców do spraw techniki samochodowej.

https://granica.gov.pl/j/index.php/539

ZAŁĄCZNIKI
1. Zarządzenie nr 2/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku
2. Wniosek o włączenie pojazdu do ewidencji zabytków
3. Wzór karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content