Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wycinka drzew i krzewów

Formularze wniosków do pobrania

Zasady uzyskiwania pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do Rejestru Zabytków

Nr 1. Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
(dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków).
Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
6. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
7. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
Nr 1 Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów
lub
formularz wniosku składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z podpisem elektronicznym (np. platforma epuap)
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/

Nr 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
(dotyczy osób fizycznych będąca właścicielem na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych, parków, ogrodów, alei, itp.).
Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym, parkiem, ogrodem, itp., na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nr 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Nr 3. Wiatrołomy i złomy

(dotyczy osób fizycznych i pozostałych podmiotów) usuwane z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych, parków, ogrodów, alei, itp.
WYWROT – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.
ZŁOM – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.
Usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
WYJĄTEK! Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
Nr 3. Zgłoszenie przeprowadzenia oględzin – złomy, wywroty

Nr 4. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne. Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Nr 4. Wniosek – wycinka_pozwolenie konserwatorskie

Nr 4. Pozwolenie na inne działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się
w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:

  • w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo, obumarłe, suche,
  • na usunięcie złomów i wykrotów.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Nr 4. Wniosek – wycinka_pozwolenie konserwatorskie

Lidia Paleń

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content